Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Norunn Storbakk
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRBIO21012 Medisinske laboratorieemner 2 (patologi og medisinsk biokjemi) (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i bioingeniørfag.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i alle foregående emner i 1. og 2. semester.

Kunnskaper fra emnene i 3. semester.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studenten kan

 • beskrive sykdomsforandringer i celler, vev, organer og organsystem
 • kan forklare utvalgte hovedprinsipp som inngår i analyse av komponenter i biologisk materiale og fremstilling av vevspreparater
 • kan vurdere analyseresultaters pålitelighet utfra kunnskaper i medisinsk laboratorieteknologi og statistikk, forståelse av metoders muligheter, begrensninger og feilkilder, og utfra kunnskaper laboratoriemedisin 

Ferdigheter:
Studenten kan

 • kan utføre og vurdere kvaliteten på laboratorieteknisk arbeid fra prøvetaking til analysesvar eller vevspreparat foreligger
 • kan sikre kvaliteten på laboratoriearbeider

Generell kompetanse:
Studenten

 • viser pålitelighet i analysearbeid, har holdninger som fremmer nøyaktighet og orden, og overholder sikkerhetsregler
 • møter pasienter med respekt og forståelse
 • samarbeider med pasienter, kollegaer og andre yrkesgrupper

Innhold

Laboratoriemedisin Hovedvekten legges på bruken av laboratorieundersøkelser for å stille diagnose, følge forløp av sykdom, kontrollere effekten av behandling og som ledd i forebyggende helsearbeid.

 • Cellepatologi, inflammasjon, immunopatologi og neoplasier.
 • Arvelige sykdommer og medfødte misdannelser.
 • Aktuelle laboratoreiendesøkelser  av vev og komponenter i blod og andre kroppsvæsker ved sykdommer i
  - hjertet og blodkarsystemet,
  - lunger,
  - fordøyelsessytemet,
  - lever, gallevei og pankreas,
  - nyrer og urinveier,
  - endokrint system, reproduksjonssystem og bryst 

Diagnostisk sensitivitet og spesifisitet. Referansegrenser.

 • Plasmaproteiner.
 • Væske- og elektrolyttbalansen. Syre/basebalansen.
 • Lipider og lipoproteiner
 • Medikamenter og rusmidler

Medisinsk laboratorieteknologi

 • Hovedprinsipper for fargebindingsreaksjoner, enzym- og immunhistokjemi, elektrokjemiske metoder, osmometri, senkningsreaksjon, fremstilling og mikroskopering av vevspreparater og urinsediment.
 • Laboratorieteknisk arbeid.
 • Preanalytiske, analytiske og postanalytiske variabler. Intern kvalitetskontroll. Usikkerhet i måleresultater. Vurdering av analyseresultater i forhold til preanalytiske og analytiske variabler, og resultatenes medisinske sannsynlighet.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, litteraturstudier, laboratoriearbeid, gruppearbeid og seminar.

Praksis

Blodprøvetaking på pasienter i sykehus.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 •  Laboratorieøvelser.
 •  Blodprøvetaking på medstudenter og/eller på pasienter i sykehus

Nærmere definerte krav fastsettes i undervisningsplanen for hvert semester. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell 4 timers skriftlig eksamen.
Hjelpemiddel tillatt: Godkjent kalkulator.
Karakterregel A-F.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

616.0756 Cl Bishop, Fody & Schoeff. Clinical Chemistry. 7.utg. Lippincott, Williams & Wilkins ISBN 9781451118698

616.07 Da Damjanov, I. (2012). Pathology for the health professions, 545 s. (4th ed.) Philadelphia: Saunders ISBN 1437716764

616.07583 Fo Fossum, B. & Lein-Mathisen, A. Histopatologisk teknikk for bioingeniørstudenter ved HIØ : etter original fra HiO, Høgskolen i Østfold. Avdeling for helse- og sosialfag. Fredrikstad

Støttelitteratur:

616.0756 St Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.  Petter Urdal, Atle Brun og Arne Åsberg (red.), 635 s. (4. utg.) Haugesund: Akademisk fagforl. ISBN Siste utgave

616.0756 Kl Klinisk biokjemi og fysiologi (2011). Tor-Arne Hagve og Jens Petter Berg (red.) 448 s ( 4. utg.) [i.e. 14. utg.] Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-39914-3

616.0756 La Peter Nilsson-Ehle (red). Laurells klinisk kemi i praktisk medicin, Siste utgave

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 02:51:20