Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Wenke Fossen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRD13513 Design intro og visuell kommunikasjon (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i ingeniørfag - industriell design

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Studenten må ha levert mappe i emnet IRD11012 Designteknikker

Det forutsettes at studenten har grunnleggende datakunnskaper.

Undervisningssemester

2. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Ferdigheter


Studenten

 • kjenner de grunnleggende arbeidsmåtene og begrepene innen designmetodikk
 • kjenner metoder for å løse enkle problemstillinger og skissere ulike konsepter
 • kjenner grunnleggende metoder for kreativitet og idéutvikling
 • kjenner til relevante digitale 2D-verktøy
 • har kunnskap om funksjoner og prinsipper i 2D-verktøyene
 • har kunnskap om grunnleggende prisnipper for lay-out og visuell presentasjon
 • kjenner betydningen og effekten av visualisering som salgsfremmende virkemiddel               

Ferdigheter?Studenten

 • kan anvende grunnleggende designmetodikk til å belyse og løse problemstillinger i en brukersentrert designprosess fram til produktforslag
 • Kan anvende ferdigheter i designtegning for kreativ bearbeiding og visualisering av ideer og løsninger I ulike prosjektfaser
 • kan bygge enkle modeller i lette materialer for å utforske form, funksjon og ergonomi i designprosjektet
 • behersker grafisk framstilling for presentasjon/kommunikasjon av konsepter og produkter
 • behersker 2D-verktøy for grunnleggende bilde og tekstbehandling og grafisk framstilling av presentasjonsmateriell i designprosjekter               

 

Generell kompetanse ?Studenten

 • forstår viktigheten av metodisk arbeid som verktøy for problemløsning
 • har forståelse for begrepet design og sin egen rolle som industridesigner
 • forstår viktigheten og effekten av visuell kommunikasjon innen design
 • forstår samspillet mellom form, farger og og tekst i forhold til mottagerens persepsjon

Innhold

Designmetodikk og prosjekt

I emnet gjennomfører studentene et avgrenset designprosjekt der følgende områder berøres:

 • Problemdefinisjon, problemstilling
 • Brukerperspektivet og bruksområde/kontekst
 • Vurdering av teknisk løsning/prinsippiell struktur
 • Kravspesifisering
 • Konseptutvikling, valg av konsept
 • Produktstruktur, formutvikling og detaljering
 • Modell for visuelisering av form

Digitale designverktøy

 • Skisse, bilde og tekstbehandling, farger og lay-out.
 • Digitalisere skisser og raffinere motivet, visuelle effekter
 • Tilpasning til aktuelle medier
 • Aktuell programvare er Adobe-programmene Illustrator, Photoshop, InDesig og Acrobat 

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres med forelesninger, demonstrasjoner, praktiske øvinger og veiledning, samt et avgrenset designprosjekt.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskrav skal sikre god fremdrift i emnet og må leveres til oppgitte frister:

 • Ferdigstillelse/innlevering av tidsplan, problemstilling og kravspesifikasjon, samt konsepter til gitte frister i Design intro
 • Ferdigstillelse og godkjenning av 3 øvinger til gitte frister i Visuell kommunikasjon
 • Oppmøte og deltagelse i gruppearbeid
 • Obligatorisk oppmøte 80%

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Mappevurdering (individuell)?

Mappen skal for Design intro inneholde all dokumentasjon av prosjektet. Mappeelementene blir definert av faglærer og kan bestå av skisser/tegninger, plakat, modell og annet.

For tema Digitale designverktøy inngår en individuell oppgave definert av faglærer. Oppgaven kan kombineres med tema fra Design intro. Oppgaven leveres elektronisk.

Det settes en helhetlig, individuell karakter på mappen etter karakterregel A-F.

Det vil ikke være adgang til ny prøving før neste ordinære innlevering i emnet. 

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer og studenter.?Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

 • For Design intro refereres det til støttelitteratur underveis i emnet.
 • For Digitale designverktøy oppgis litteratur, tutorials og annet aktuelt undervisningmateriale under underveis i emnet.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2019 21:57:28