Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Wenke Fossen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRD21513 Designcase (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i ingeniørfag:

 • industriell design
 • industriell design, Tress

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Studenten må ha bestått emnet Design intro og visuell kommunikasjon

Undervisningssemester

4. semester (vår) 

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Designcase er rettet mot bedriften, samfunnet og den kulturelle konteksten. Emnet bygger videre på Designprosess, og skal gi studenten videre kunnskap og kompetanse til å gjennomføre designprosjekter for og med bedriften. Studenten skal fordype seg i bedriftens historie, produktkultur og sette produktet i en kulturell sammenheng ut fra bedriftens overordnede strategi. Emnet egner seg for prosjekttema knyttet til bedriften, dens produktkultur og samfunnsmessige ståsted. Bedriftstilknytningen i prosjektet kan være konkret eller teoretisk.

Kunnskap?        

?Studenten skal

 • ha god kunnskap om produktutviklingsprosessen og designmetodikk knyttet til bedriftens identitet/profil, strategi, behov og muligheter  
 • ha god kunnskap om bedriftens behov for dokumentasjons- og produksjonsunderlag

Ferdigheter?

Studenten skal

 • kunne tilegne seg kunnskap om bedriften og omsette det til anvendelig informasjon i designprosessen
 • kunne utarbeide konsepter tilpasset bedriftens identitet/profil, strategi, behov og muligheter
 • kunne utarbeide forslag til helhetlige produkter mht arkitektur, komponenter, moduler, grensesnitt osv etter (bedriftens) kravspesifikasjon
 • kunne utarbeide relevant produksjonsunderlag
 • kunne tenke kritisk og stole på egne vurderinger

Generell kompetanse

?Studenten skal

 • utvikle forståelse for bedriftens behov og sin rolle som designer overfor bedriften
 • forstå bedriften og dens produkters rolle og ansvar i et samfunnsmessig perspektiv
 • forstå sin rolle som kritisk fagperson 

Innhold

Praktisk gjennomføring av et designprosjekt fra problemstilling til produksjonsunderlag. 

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert med forelesninger, praktiske øvinger og veiledning, samt designprosjekt der deler av prosjektet kan gjennomføres som gruppearbeid. 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskravene skal sikre god fremdrift i emnet, og må leveres til oppgitte frister: 

 • Prosjektbeskrivelse samt ferdigstillelse av designfaser til gitte frister. 

Arbeidskravet definereres nærmere i emnets undervisningsplan, og må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen

Eksamen

Emnet har to deleksamener: muntlig presentasjon og mappevurdering

Deleksamen 1: Muntlig presentasjon (ca 30 minutter). Karakterregel: Bestått/ikke bestått. ?Muntlig presentasjon må være bestått før kandidaten kan fremstille seg til deleksamen 2.

Deleksamen 2: Mappevurdering. Avholdes senest 10 dager etter muntlig presentasjon.?

Mappen skal innheolde all dokumentasjon fra prosjektet. Mappeelementene blir definert for hvert prosjekt og kan bestå av skisser/tegninger, skriftlig rapport, plakat/brosjyre, modell/3D-modell, muntlig presentasjon og annet.

Det settes en helhetlig, individuell karakter på mappen etter karakterregel A-F.

Det gis én samlet karakter i emnet etter karakterregel A - F. Dersom kandidaten ikke får bestått på en av deleksamenene, kan den deleksamen som ble vurdert til ikke bestått, tas på nytt. Ved ny eksamen i deleksamen 2, må det leveres nye mappeelementer.

Det vil ikke være adgang til ny prøving før neste ordinære innlevering i emnet. 

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer og studenter.? Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

 • Farstad, Per (2008) Industridesign. Universitetsforlaget.
 • Heufler, Gerhard (2004) Design Basics - From ideas to product. Verlag Niggli AG.

I tillegg forventes aktiv og selvstendig litteratursøk og -bruk i emnet. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. sep. 2020 02:54:00