Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Wenke Fossen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRD32514 Økodesign (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium ingeniørfag:

 • industriell design
 • industriell design, Tress

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Studenten må ha bestått emnene Designprosess og Designcase.

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten skal ha

 • god kunnskap om produktets livsløpsfaser etter en vugge-til-vugge-tankegang, og om produktenes påvirkning på miljøet 
 • kunnskap om verktøy knyttet til livsløpanalyse og energi- og materialvalg (materialdatabase)
 • kunnskap om miljølovgivning, -regler, -merking og -sertifisering

Ferdigheter
Studenten skal kunne

 • tilegne seg kunnskap og informasjon om produkters oppbygging og livsløp/potensielle livsløp og omsette det til anvendelig informasjon i designprosessen
 • utarbeide helhetlige konsepter med optimaliserte løsninger for produktets livsfase, og med tanke på å få alle ressuser i kretsløp.

Generell kompetanse
Studenten skal

 • utvikle forståelse og etisk ansvar for sin rolle som designer i forhold til verdens ressurser, forbruk og miljøpåvirkning
 • utvikle forståelse for sin rolle som kritisk fagperson

Innhold

Økodesign fokuserer på produktets og produksjonsprosessens virkning på miljøet og designerens rolle i å utvikle mest mulig miljøvennlige produkter. Målet med emnet er å gi studentene grunnleggende holdninger til, og forståelse for, sammenhengen mellom miljøproblemer og samfunnets forbruk gjennom produksjon, bruk og avhending av produkter, med spesiell fokus på designerens bidrag til økologisk forbedring av produkter gjennom metodisk design.

Emnet inneholder en praktisk gjennomføring av et designprosjekt, inkludert livsløpsanalyse og formulering av spesifikke økodesignkrav/miljøkrav for produktet. Tema fra bacheloroppgaven kan brukes som utgangspunkt for prosjektet, som da avsluttes med en konseptuell beskrivelse av produktet.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert med forelesninger og veiledning, samt designprosjektet, der hele eller deler av prosjektet kan gjennomføres som gruppearbeid. Emnet gjennomføres og innleveres i størst mulig grad papirløst.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskravene skal sikre god fremdrift i emnet og må leveres til oppgitte frister: 

 • innlvering av prosjektplan/milepælplan, samt ferdigstillelse av designfaser til gitte frister 
 • oppmøte og deltakelse i gruppearbeid
 • gjennomføre opplæringsøving i materialdatabase 

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. 

Eksamen

Emnet har to deleksamener;  muntlig eksaminasjon og mappevurdering

Deleksamen 1: Muntlig presentasjon (ca 30 minutter). Karakterregel: bestått/ikke bestått. Muntlig presentasjon må være bestått før kandidaten kan fremstille seg til deleksamen 2.

Deleksamen 2: Mappevurdering.  Avholdes senest 10 dager etter muntlig presentasjon.

Mappen skal inneholde all dokumentasjon fra prosjektet. Mappeelementene blir definert for hvert prosjekt og kan bestå av skisser/tegninger, skriftlig rapport, plakat/brosjyre, modell/3D-modell, muntlig presentasjon og annet.

Det settes en helhetlig, individuell karakter på mappen etter karakterregel A-F.

Det gis én samlet karakter i emnet etter karakterregel A - F. Dersom kandidaten ikke får bestått på en av deleksamenene, kan den deleksamen som ble vurdert til ikke bestått, tas på nytt. Ved ny eksamen i deleksamen 2, må det leveres nye mappeelementer.

Det vil ikke være adgang til ny prøving før neste ordinære innlevering i emnet. 

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer og studenter. Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteratur oppgis innen semesterstart. Det forventes selvstendig litteratursøk og -bruk, samt bruk av materialdatabse eller tilsvarende.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. des. 2019 00:52:02