Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Per Thomas Huth
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRE32014 Kommunikasjonsnett (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i ingeniørfag:

 • elektro
 • elektro, Tress
 • elektro, Y-veien
 • Studieretning Elkraft

Studenter ved studieretning Digital elektronikk skal ha et tilsvarende emne i 2. studieår: IRE22013 Kommunikasjonsnett. Studenter ved studieretning Elkraft kan søke om å forsere studieprogresjonen og avlegge emnet i 2. studieår sammen med studieretning Digital elektronikk.

Undervisningssemester


6. semester (vår). Eksamen avholdes i mars/april.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har grunnleggende kunnskap om:

 • data- og telekommunikasjonsnett
 • nettkomponenter og protokoller
 • beregninger brukt på nettverksmodeller

Ferdigheter
Studenten:

 • utfører enkle beregninger på nettverksmodeller
 • foretar enkel kapasitetsanalyse av nett
 • kobler, måler og analyserer enkle sammenstillinger av nettkomponenter
 • velger riktig nettkonsept og nettkomponenter for ulike anvendelser
 • leser, forstår og utarbeider dokumentasjon for ulike kommunikasjonsnett

Generell kompetanse
Studenten:

 • kommuniserer med andre fagpersoner ved hjelp av relevant fagterminologi
 • anvender ulike kommunikasjonsnett i det praktiske liv

Innhold

 

Følgende tema vil bli berørt:

 • Nettstrukturer og nettkomponenter for telefoni og datakommunikasjon
 • Protokollarkitektur. OSI-modellen for datakommunikasjon mellom åpne systemer.
 • Detaljerte internettprotokoller
 • Multiprotokoller
 • Datatransmisjon, transmisjonsmedia, linjekoder og digital modulasjon
 • Linjesvitjing, PCM og multipleksing. ATM og pakkesvitjing
 • Rutingsmekanismer og trafikkontroll av nettkonseptene. WAN og LAN teknologi. Prinsipper for flytkontroll, feilsjekking, synkronisering etc.
 • Ethernet, datanettkomponenter som rutere, broer, hubber og svitjing.
 • TCP/IP
 • Synkronisering og feildetektering.
 • Prioritet og ytelsesanalyse.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen gjennomføres ved bruk av forelesninger, øvingsoppgaver, prosjektoppgaver og laboratorieoppgaver.
Det skal utarbeides en prosjektrapport, nærmere definert av faglærer, som inngår i vurderingen / eksamen - se Vurdering.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Øvinger
 • Prosjekt
 • Laboratorieoppgaver

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig individuell eksamen, 4 timer:

Som besvarelse på oppgave 1 på eksamen, skal det inngå en prosjektrapport. Prosjektrapporten innleveres som en del av eksamen. Rapporten utarbeides i løpet av semesteret og medbringes til eksamen.

Tillatte hjelpemidler: Pensumlitteratur og andre spesifiserte hjelpemidler, samt kalkulator.

Det benyttes bokstavkarakterer A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Ved ikke bestått eksamen, eller ønske om forbedring av karakter, må skriftlig eksamen gjennomføres på nytt og omarbeidet prosjektrapport, etter innspill fra faglærer, leveres på nytt.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

William Stallings: Data and Computer Communications. Prentice Hall. 10th Edition. Utleverte kompendier som blant annet omfatter PCM, svitsjing, digital modulasjon, ruting og ISDN.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. aug. 2020 02:50:29