Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Per Erik Skogh Nilsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRF13013 Fysikk/kjemi (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i ingeniørfag:

 • bygg
 • bygg, Tress
 • elektro
 • elektro, Tress
 • elektro, Y-veien
 • industriell design
 • maskin
 • maskin, Tress
 • maskin, Y-veien

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Ingen

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • forstår hvordan realfagene anvendes på en helhetlig måte, dvs. hvordan fysiske og kjemiske fenomen henger sammen
 • kjenner sentrale lover i fysikken og hvordan de anvendes til å modellere observerbare fenomen inkludert modellenes gyldighetområder
 • kjenner grunnleggende prinsipper, teorier og begrep innen kjemi og relevans for eget fagfelt
 • kjenner grunnleggende sammenhenger mellom kjemi og praktiske anvendelser

 

Ferdigheter
Studenten

 • leser faglitteratur innen eget fagområde
 • anvender fysiske og kjemiske prinsipper innen eget fagområde
 • kommuniserer med andre fagpersoner med relevant fagterminologi
 • redegjør for grunnleggende fenomen innen fysikk og kjemi, og anvender disse til å forklare faglige problemstillinger

 

Generell kompetanse
Studenten

 • har forståelse for fysikk og kjemi som grunnlag for naturvitenskaplig tenkning
 • forstår realfagenes rollet i samspillet mellom den teknologiske utvikling og samfunnet, og har innsikt i nåværende og fremtidige miljømessige og etiske problemstillinger
 • finner relevante svar på faglige problemstillinger gjennom anvendelse av fysiske og kjemiske metoder
 • forstår fysiske og kjemiske tenkemåter og formidler disse skriftlig og muntlig
 • bidrar til utviking av ingeniør- og allmenndannelse

 

  Innhold

  FYSIKK

  • Kinematikk: rettlinjet og krumlinjet bevegelse i tre dimensjoner og relativitetsteori
  • Dynamikk: anvende Newtons lover i ulike sammenhenger inkludert ved rotasjon
  • Bevaringslover: bevaring av bevegelsesmengde, spinn og energi
  • Anvendelse og modellering av svingninger og/eller fluidmekanikk
  • Bølger og enkle felter
  • Termodynamikk: termodynamikkens 1. og 2. lov, pV-diagram, adiabatiske, isoterme, isobare og isokore prosesser
  • Kvantemekanikk

   

  KJEMI

  • Atomets oppbygning og det periodiske systemet
  • Grunnstoffer og isotoper
  • Løsninger og kjemisk likevekt
  • Atomstruktur og det periodiske systemet
  • Kjemisk bindinger. forbindelser og reaksjoner
  • Aggregattilstander, stoffenes struktur og gassers egenskaper
  • Navnsetting av organiske og uorganiske forbindelser
  • Reduksjon og oksidasjonsreaksjoner
  • Likevekter i vannløsninger
  • Forsvarlig håndtering, bruk, oppbevaring og avhending av stoffer, og grunnleggende HMS.

  Undervisnings- og læringsformer

  Forelesninger og øvinger.

  Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  Det gis tre innleveringsoppgaver, som alle må leveres for godkjenning.

  Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.
  Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

  Eksamen

  4 timer skriftlig eksamen.

  Tillatte hjelpemidler: godkjent kalkulator og enhver matematisk formelsamling.

  Bokstavkarakterskala A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.


  Evaluering av emnet

  Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
  Skriftlig sluttevaluering av emnet.

  Litteratur

  Fysikkdel:   Hugh D. Young, Roger A. Freedman and A. Lewis Ford: 
                    University Physics with Modern Physics with Mastering Physics 
                   (13.ed,
  , ISBN 978-0321762191)

  Kjemidel:   J. E. McMurry og R. C. Fay,
                    Chemistry, Pearson Prentice Hall
                    (6.ed, ISBN 978-321760876)

  Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. des. 2019 15:47:11