Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Helge E Mordt
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRF37515 Bacheloroppgave med vitenskapsteori og metode (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i ingeniørfag - alle studieprogram

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det kreves bestått eksamen i 120 studiepoeng, inkludert minimum 25 studiepoeng matematisk/naturvitenskapelige fag (etter 5. semester) i henhold til studieplanen for programmet. Et unntak fra dette gjelder studiepoeng i emnene IRB  33013 Konstruksjonsteknikk 3 og IRB 34513 Energi og miljø i bygg. Disse emnene har deleksamen 1 i 5. semester og deleksamen 2 i 6. semester. For at studiepoeng fra disse emnene skal regnes inn, forutsettes det at begge deleksamener er bestått, noe som blir avklart i 6. semester (mars 2015), før bacheloroppgaven starter opp.

Kandidater som ikke har tilstrekkelig studiepoeng iht. kravet over, kan søke om å gjennomføre emnet på forsinkelse i det etterfølgende semesteret (høst). Kravet om tilstrekkelige studiepoeng vil da også gjelde.

Undervisningssemester

6. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten:

 • forstår hvordan prosjektarbeid benyttes i ingeniørfaglig arbeid
 • kjenner til vitenskapsteori og metode - innhenter og forholder seg kritisk til informasjon, analyserer og refererer
 • har teoretisk og praktisk kunnskap om oppgavens problemstilling

Ferdigheter
Kandidaten:

 • planlegger og gjennomfører et prosjekt med relevant ingeniørfaglig innhold
 • arbeider selvstendig og i samarbeid med gruppen og oppdragsgiver
 • arbeider målrettet og selvstendig med å løse tekniske problemstillinger på en ingeniørfaglig måte
 • anvender relevante metoder og arbeidsmåter innenfor teknologisk forsknings- og utviklingsarbeid

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • viser hvordan vitenskaplige, etiske og samfunnsmessige vurderinger ligger til grunn for ingeniørfaglig prosjektgjennomføring
 • formidler selvstendig arbeid til fagmiljø og allmennheten

Innhold

Bacheloroppgaven skal være en praktisk og teoretisk oppgave. Kandidaten skal gjennomføre et større arbeid, hvor vitenskaplige arbeidsmetoder, samarbeid, selvstendighet og faglige vurderinger skal vises.

Følgende tema er sentrale:

 • problemformulering
 • prosjektplanlegging, styring og kvalitetsledelse
 • vitenskaplige forsknings- og utviklingmetoder
 • referanseteknikk

Undervisnings- og læringsformer

 • forelesninger / foredrag
 • framdriftsrapportering / møter
 • metodisk og faglig veiledning
 • gjennomføring av prosjekt
 • utarbeidelse av web-side
 • utarbeidelse av prosjektdokumentasjon
 • planlegging av og deltagelse på utstilling / EXPO

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Forprosjekt / midtveisrapport - leveres etter nærmere retningslinjer og frister
 • Møter med veileder / oppdragsgiver
 • Opprettelse og drift av nettside  for prosjektet - etter nærmere angitte retningslinjer
 • Avsluttende presentasjon hos ekstern oppdragsgiver, dersom oppdragsgiver ønsker dette

På avdelingens nettside for EXPO og i Fronter finnes nødvendig materiell for gjennomføring av arbeidskrav - retningslinjer, prosjekthåndbok,kandidaten kan fremstille seg til sluttvurdering.

Eksamen

Fire elementer inngår i sluttvurderingen, og disse vektes i henhold til beskrivelsene under:

 1. Hovedprosjektrapport (25 % av total karakter).
  Konsulentrapport/prosjektrapport som bygger på forprosjektrapport og midtveisrapport). Rapporten leveres i to trykte eksemplarer og elektronisk (CD/minnepinne).
 2. Faglig resultat (35 % av total karakter).
  Skriftlig beskrivelse, eventuelt modeller eller annet avhengig av det enkelte prosjekt.
 3. Prosjektprosessen m/dokumentasjon (15 % av total karakter).
  Omfatter dokumentert arbeidsinnsats og prosjektdokumenter knyttet til prosessen, dvs. planverktøy og innkallinger/referater.
 4. EXPO-utstillingen og muntlig presentasjon (25 % av total karakter).
  Oppsatt utstilling og foredrag på ca 15-20 minutter, samt betjening av stand i en hel og to halve dager. Alle gruppemedlemmer bidrar i utstillingen.

Det settes en total karakter for hele bacheloroppgaven, men det kan gjøres en individuell karaktersetting for gruppemedlemmene.
Emnet vurderes med bokstavkarakterer A - F, hvor F er ikke bestått.

Ny eller utsatt eksamen avlegges påfølgende studieår, eventuelt kan det søkes om å avlegge den det nærmest følgende semesteret (høst).

HiØ tar forbehold om endring av vurderingsformen i løpet av høst 2014

Evaluering av emnet

Løpende muntlig evaluering av veiledning, med veileder.

Litteratur

Kandidatene skal selv velge relevant litteratur i forhold til bacheloroppgavens teoretiske og praktiske innhold og referere denne i prosjektrapporten.

Støttelitteratur:
Sørby, Kare (2009), Prosjekthåndbok i ingeniørutdanningen, HiØ, Sarpsborg

Westhagen, Harald m.fl (2002) Prosjektarbeid, utviklings- og endringskompetanse, Gyldendal akademisk, Oslo

Rolstadås, Asbjørn (2001) Praktisk prosjektstyring. Trondheim: Tapir Akademisk

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. des. 2019 12:55:02