Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Anne-Margrethe Borg
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRBIO22013 Statistikk og analytisk kvalitetsovervåking (Høst 2016)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i bioingeniørfag

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i alle emner fra første studieår.

Undervisningssemester

3. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studenten kan
- forklare sannsynlighetsbegrepet
- forklare hensikten med og kan anvende statistiske metoder for analyse av data
- begrunne valg av prosedyre for analytisk kvalitetsovervåking med utgangspunkt i en analytts biologiske variasjon


Ferdigheter:
Studenten kan
- anvende Excel som statistikkverktøy
- bearbeide og presentere data

Generell kompetanse:
Studenten kan
- vurdere påliteligheten i konklusjoner som er basert på valg av statistiske metoder og deres resultater

Innhold

Tema A: Statistikk

 • Beskrivende statistikk
 • Sannsynlighetsregning
 • Forventning, varians og kovarians
 • Sannsynlighetsfordelinger: binomisk, Poisson, normal
 • Sentralgrenseteoremet
 • Estimering og konfidensintervall
 • Hypotesetesting: paret og uparet t-test, F-test, enveis variansanalyse, Grubbs test
 • Korrelasjon og lineær regresjon
 • Bruk av grafisk og algebraisk kalkulator og bruk av Excel

Tema B: Analytisk kvalitetsovervåking

 • Begreper og definisjoner brukt i analytisk kvalitetsovervåking
 • Intern analytisk kvalitetskontroll
      -Kontrollmaterialer
      -Shewhartdiagram
      -Westgards kvalitetskontrollregler
      -Styrkediagrammer
      -Beregning av totalfeil med utgangspunkt i biologisk variasjon
      -Beregning av kritiske tilfeldige-og systematiske feil
 •  Ekstern kvalitetsvurdering

Undervisnings- og læringsformer

Tema A: Statistikk gjennomføres som samundervisning med  studieprogrammene i ingeniørfag, med felles eksamen.
Tema B: Analytisk kvalitetsovervåking er spesialisering for bioingeniører.

Undervisningen gjennomføres i form av forelesninger, oppgaver, øvinger og individuelt arbeid på datamaskin.
Informasjon gis i den elektroniske læringsplattformen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Tema A - Statistikk:

 • øvinger

Tema B - Analytisk kvalitetsovervåking:

 • skriftlige oppgaver
 • en skriftlig prøve

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.
Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

3 timer individuell skriftlig eksamen i Tema A: Statistikk.
Tillatte hjelpemidler: Løvås, G (2013). Statistikk for universiteter og høgskoler, to interne notater, godkjente formelsamlinger og kalkulator.
Det benyttes bokstavkarakter fra A til F.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 25.02.2014

519.5 Lø
Løvås, G (2013). Statistikk for universiteter og høgskoler. Oslo: Universitetsforlaget.

616.0756
Bo Bolann, B.J (2009). Riktig svar på biokjemiske analyser. Bergen: Fagbokforlaget

Støttelitteratur:

519.2 Th
Thoresen, T.S (2008). Statistikk for laboratoriet. Eureka forlag

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2020 02:54:20