Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Frode Ramstad Johansen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRI10014 Innovasjonsteknikk (Høst 2016–Vår 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

 Obligatorisk for Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse.

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten har

  • forståelse av innovasjon og kontinuerlig forbedring for effektiv verdiskaping i bedrifter og virksomheter
  • innsikt i hva som fremmer og hemmer innovasjon

Ferdigheter:

Studenten

  • benytter et sett metoder, teknikker og modeller for å analysere innovasjons- og utviklingsprosjekter
  • løser innovasjons- og utviklingsoppgaver på en systematisk og effektiv måte
  • kan nå felles mål gjennom teamarbeid

Generell kompetanse:

Studenten

  • har forståelse for interessentenes medvirkning i utviklingsprosessen for å oppnå bærekraftige resultater

Innhold

Et praktisk utviklingsarbeid, i grupper, organisert som prosjekt i en samarbeidsbedrift/-prosjekt eller virksomhet. Det legges vekt på systematiske og effektive arbeidsmetoder i prosjektarbeidet. Prosjektoppgaven består i å undersøke muligheten for å forbedre utviklingsfunksjonen i bedriften. Oppgaven er begrenset til analysedelen av utviklingsprosessen.

Gruppene analyserer utviklingsfunksjonen gjennom metoder og teknikker fra teoriundervisningen. Arbeidet skal resultere i en analyserapport som inneholder en diagnose av utviklingsfunksjonen og forslag til forbedringer. I prosjektet legges det vekt på å innarbeide god dokumentasjonspraksis gjennom bruk av bibliotektjenester og IT-plattform  som verktøy i prosjektarbeidet.

 De viktigste elementene i emnet er:
- Verdiskaping  og bedriftsutvikling
- Modeller i innovasjonsutviklings- og prosjektarbeid
- Uviklingsprosessen i UNIC-manual
- Analyseredskap

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres i blokker, og er basert på prinsippet «learning by doing». Forelesninger blir kombinert med selvstudier og praktisk prosjektarbeid organisert i en samarbeidsbedrift, med analyse av utviklingsfunksjonen og planlegging av utviklingsarbeid i samarbeidsbedriften.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Deltagelse i praktisk prosjektarbeid i en samarbeidsbedrift / -virksomhet.
  • To innleveringer knyttet til litteraturlisten.
  • Analyserapport med presentasjon, knyttet til prosjektarbeid, gruppearbeid.

Arbeidskravene må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen.
Skriftlig presentasjon som individuell hjemmeoppgave over tre dager. Maksimalt 10 sider. Alle hjelpemidler er tillatt. Oppgaven utleveres etter at arbeidskrav er godkjent (se Arbeidskrav).

Skriftlig eksamen vurderes etter karakterskala A-F der A er beste karakter og F er Ikke bestått.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert våren 2016. Det tas forbehold om endringer før studiestart.

Aasen, T. M. B., & Amundsen, O. (2011). Innovasjon som kollektiv prestasjon. Oslo: Gyldendal akademisk.

Ulrich, K. T. & Eppinger, S. D. (2012). Product design and development (5th ed.). Boston: McGraw-Hill/Irwin. (alle utgaver kan brukes)

Morris, L. (2006). Permanent innovation?: the definitive guide to the principles, strategies, and methods of successful innovators. Walnut Creek  Calif.: Innovation Academy.

Liker, J. K. (2004). The Toyota way?: 14 management principles from the world's greatest manufacturer. New York: McGraw-Hill.

Kompendium:

UNIC-GRUPPEN  Lars Kirkegård - Diagnose på udviklingsfunktionen.  - UNIC-notat 2, Bedriftsøkonomens forlag

Annen relevant utdelt litteratur.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. mai 2020 02:59:59