Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Olav Aaker
Undervisningsspråk:
Se pkt. Organisering og læringsformer
Varighet:
½ år

IRI22515 Risikoanalyse (Høst 2016)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse

Undervisningssemester

3.semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:

Studenten: 

  • har kunnskap om analyse og vurdering av risiko
  • har kunnskap om bruk av risikoanalyse som beslutningsverktøy
  • har kunnskap til mer avansert metoder for risikovurdering

Ferdigheter:

Studenten: 

  • kan bruke grunleggende metoder og verktøy for risikovurdering
  • kan vurdere behov for beredskap med bagrunn i riskikoanalyse og ledelse

Generell kompetanse:

Studenten kan vurdere etiske perspektiv i arbeid med risikoanalyse og ledelse

Innhold

Sentrale begrep innenfor risikoanalysefaget blir introdusert. Metoder for beregning og vurdering av risiko blir gjennomgått med referanse til dagsaktuelle og regionale problemstillinger.

Det blir lagt vekt på beregning av konsekvenser av hendelser i regional industri, basert på erfaring fra praktiske case på dette feltet. Risikoer i forbindelse med prosjektarbeid blir behandlet spesielt.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen basererer seg på stor grad av studentaktivitet, og vil veksle mellom introduksjonsforelesninger, gruppearbeid og seminar. I siste del av emnet gjennomføres prosjektarbeid med trening på praktiske ferdigheter i risikoanalyse.

Studentene kan levere besvarelser på engelsk etter eget ønske.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Prosjektarbeid med dokumentert deltagelse 

Arbeidskravet må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen på 3 timer.

Tillatte hjelpemidler:
-Kalkulator uten kobling til internett.
-Rapport fra prosjektarbeidet (se arbeidskrav over).

Det gis bokstavkarakter A til F, hvor A er den beste karakter og F er ikke bestått.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semestret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e)og studenter.

Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Rausand&Utne (2009) Risikoanalyse : Teori og metoder.Trondheim : Tapir akademiske forl.

Utdelte notater og oppgitt støttelitteratur

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2020 02:53:59