Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Mikjel Thorsrud
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRI13511 Grunnleggende matematikk og statistikk (Vår 2016)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i innovasjon og prosjektledelse

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten kan kommunisere godt med andre fagpersoner i et teknisk-naturvitenskaplig fagmiljø

Ferdigheter:

Studenten kan

 • presentere data, sannsynlighetsregning og bruk av statistiske metoder for analyse
 • utføre beregninger innenfor emnets temaer

Generell kompetanse:

Studenten forstår matematiske og statistiske beregninger og analyser

Innhold

Følgende temaer vil bli belyst:

 • mengdelære, likninger og ulikheter
 • funksjonsbegrepet
 • polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner
 • grenseverdier og kontinuitet
 • den deriverte og derivasjonsregler
 • regneregler for ubestemt/bestemt integral
 • anvendelser av bestemt integral
 • beskrivende statistikk
 • sannsynlighetsregning
 • kombinatorikk
 • forventning og varians
 • diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger
 • estimering og hypotesetesting
 • lineær regresjon

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvinger. Informasjon gis i elektronisk læringsplatform.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Tre 2-timers tester

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.
Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen

Tillatte hjelpemidler: Godkjente formelsamlinger og valgfri kalkulator.

Det benyttes bokstavkarakterer A til F, hvor F er ikke bestått.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Øystein Holje : Grunnleggende matematikk og statistikk , Læringsforlaget 2012
Tor Andersen: Aktiv Formelsamling i matematikk, Fagbokforlaget 2009, ISBN 978-82-450-0875-3
eller
Gyldendals formelsamling i matematikk - 1P, 1T, 2P, 2T, S1, R1, S2, R2, X

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 02:52:32