Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Sissel Larsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRI21515 Økonomi (Vår 2016)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i innovasjon og prosjketledelse

Undervisningssemester

4. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har

 • teorisk kunnskap i og forståelse for å utføre økonomisk analyse som aktiv deltager i en moderne organisasjon
 • kunnskap om en bedrifts kostnader, inntekter og markedstilpasning, samt regnskaps- og budsjetteringssystem
 • foretar økonomisk velbegrunnede valg innenfor sin egen studentbedrift

Ferdigheter
Studenten

 • bidrar til å identifisere og generere nye ideer og løsningsforslag i et økonomisk perspektiv
 • vurderer ideer ved hjelp av system innenfor økonomifaglige begreper
 • benytter et sett metoder, teknikker, IT-verktøy og modeller for å gjennomføre oppstart og avvikling av en bedrift
 • leser et enkelt regnskap og foretar ulike lønnsomhetsvurderinger
 • utarbeider enkle bedrifts- og prosjektregnskap

Generell kompetanse
Studenten

 • vurderer økonomisk informasjon innenfor et bedriftregnskap
 • bidrar til utvikling av nye prosesser og systemer innenfor kostnader, inntekter og markedstilpasning
 • formidler systemtenkning i tverrfaglig arbeid
 • vurderer etiske forpliktelser ved å drive egen virksomhet - både ovenfor ansatte og samfunnet

Innhold

Emnet fokuserer på tverrfaglig og helhetlig tenkning omkring temaet innovasjon, økonomi og entreprenørskap. Prosess - systemtenkning står sentralt i innovasjon og økonomisk vekst. Studenten skal utvikle og gjennomføre en egen økonomisk analyse av en forretningsplan, gjennomføre planen og rapportere sine resultater i en sluttrapport. Studenten gis en grunnlagsforståelse om økonomiske forutsetninger ved å starte opp en studentbedrift.

 • Innovasjon - produkt, økonomi og system
 • Prosjektarbeid som arbeidsform
 • Kostnads- og inntektsteori
 • Forretningsplanbygging med følgende hovedtemaer: Ide, Marked, Budsjettering, Organisering og Finansiering
 • Kapitalbehov og likviditetsplanlegging

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er prosjektbasert og krever aktiv gruppedeltagelse. Prosessen er krevende. Forelesninger, veiledning og selvstudium er sentrale undervisningsmetoder.

Emnet koordineres med emnet Studentbedrift som metode for økonomisk forståelse om kapitalbehov i en bedrift.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 2 obligatoriske gruppeoppgaver som danner grunnlag for en egen sluttrapport under Vurdering.

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.
Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Gruppeeksamen med muntlig høring.

Innlevert sluttrapport fra prosjektet, innen angitt frist, og muntlig høring i gruppe.

Sluttrapport må vurderes til bestått før muntlig høring kan holdes. Muntlig høring karaktersettes etter karaktersystem A-F. Sensor kan stille spørsmål til gruppen som helhet og individuelt. Det gis individuell karakter.

Ved ny/utsatt eksamen må både ny sluttrapport leveres og ny muntlig høring gjennomføres.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Innen 15.06.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 02:52:32