Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad.
Emneansvarlig:
Geir Flote
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB21512 Konstruksjonsteknikk 1 (Høst 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i ingeniørfag

 • Bygg
 • Bygg, Tress

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det anbefales bestått i emnet Mekanikk 1, eller tilsvarende.

Undervisningssemester

3.  semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten

 • kjenner innhold og oppbygging i Eurokode 1990 og 1991
 • kjenner til prinsipper for å bestemme karakteristiske laster og lastkombinasjoner på bygninger
 • kjenner til prinsipper for enkle bæresystemer og avstivingssystemer for bygninger
 • kjenner til hvordan man designer en statisk modell og fordeler laster til modellen med utgangspunkt i et reelt bygg
 • kjenner til hvordan man beregner og tegner moment, skjær og aksialkraft og forsyvninger i statisk bestemte og ubestemte konstruksjoner
 • kjenner til enhetslastmetoden, kraftmetoden og forskyvningsmetoden/matrisestatikk
 • kjenner til hva som er prinsippene bak et rammeprogram for databeregning av rammekonstruksjoner - forskyvningsmetoden / matrisestatikk

Ferdigheter

Studenten

 • kan beregne karakteristiske belastninger på bygninger
 • kan kombinerer ulike belastninger på bygninger og finne kritisk lastkombinasjon
 • kan bestemme enkle bæresystemer for bygninger
 • kan bestemme enkle avstivingssystemer for bygninger
 • kan designe en statisk modell med utgangspunkt i et reelt bygg
 • kan bestemme om en konstruksjon er statisk bestemt eller statisk ubestemt
 • kan beregne og fordele laster og bestemme lastvirkning i statisk bestemte og ubestemte konstruksjoner og tegne moment, skjær og aksialkraft-diagram
 • kan beregne forsyvninger / rotasjoner
 • kan gjøre beregninger ved bruk av enhetslastmetoden, kraftmetoden og forsyvningsmetoden / matrisestatikk

Generell kompetanse

Studenten

 • har tilstrekkelig forståelse til å delta i diskusjoner rundt valg av bæresystem og avstivingssystem
 • har tilstrekkelig forståelse til å bidra til å kvalitetssikre logikken i et bæresystem
 • har tilstrekkelig oversikt til å kunne gjøre overslagsberegninger som kvalitetssikring

Innhold

Følgende tema vil bli belyst:

 • Beregning av karakteristiske laster for egenlast, nyttelast, vind og snø.
 • Fastlegge dimensjonerende lastkombinasjoner.
 • Typiske bæresystemer for vertikale laster.
 • Typiske avstivingssystemer.
 • Identifisere statisk bestemte og statisk ubestemte konstruksjoner.
 • Etablering av statisk modell for enkle byggverk inklusive vurdering av opplagerbetingelser.
 • Bestemme lastfordeling til statisk system.
 • Beregne lastvirkningen moment, skjær og aksialkraft utfra påførte laster.
 • Etablere moment, skjær og aksialkraftdiagram.
 • Beregninger ved bruk av enhetslastmetoden
 • Beregninger ved bruk av kraftmetoden
 • Beregninger ved bruk av forskyvningsmetoden / matrisestatikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger og ekskursjoner.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Øvinger, som defineres nærmere i emnets undervisningsplan.

  Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen.

Tillatte hjelpemidler: Utdelt lommekalkulator og egne Eurokoder for lastberegning.

Det benyttes bokstavkarakterer A - F.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Norske standarder: NS-EN 1990, NS-EN 1991-1-1, NS-EN 1991-1-3,NS-EN 1991-1-4,

Øvrig litteratur angis før semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 02:52:14