Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Inge Richard Eeg
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB30013 Vegplanlegging (Høst 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgemne i Bachelor i ingeniørfag:

 • bygg
 • bygg, Tress

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått emnet Teknisk planlegging, eller tilsvarende.

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten

 • kjenner konsekvenser for miljø og samfunn i forbindelse med vegbygging
 • kjenner grunnlaget for geometrisk utforming av veger
 • kjenner oppbyggingen av en vegkonstruksjon

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan utarbeide sammfunnsøkonomiske kalkyler for alternative vegprosjekt
 • kan  beregne geometriske krav til vegkurvatur
 • kan utføre detaljert linjekonstruksjon for en veg

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har helhetlig forståelse av vegens rolle i det totale transportarbeidet og vegtransportens påvirkning på miljø og samfunn
 • har oversikt over de krav som stilles fra brukere og myndigheter til en moderne vegkonstruksjon

Innhold

Emnet gir en innføring i følgende temaer:

Konsekvensanalyse: Beregning av samfunnsøkonomiske kostnader og ikke prissatte miljøkonsekvenser med hovedvekt på metode.

Linjekonstruksjon: Velge riktige parametere og velge vegstandardklasse med tanke på linjekonstruksjon, samt konstruere veglinjer i terrenget.

Linjeføringsteori: Teoretiske grunnlag for geometrisk utforming og beregning av linjeføringsparametere uavhengig av vegnormalene.

Støyberegning: Støyens utbredelse fra veg og metode for beregning av støy etter Nordisk beregningsmetode. Dimensjonere en vegkonstruksjon etter vegnormalene.

Aktuelle lover og normaler: Vegloven, Plan- og bygningsloven, normalene for Veg- og gateutforming (N100) og vegbygging (N200).

Undervisnings- og læringsformer

Blanding av forelesning på campus og tekstbasert forelesning på web med øvingsoppgaver. Oppfølging i plenum og/eller nettmøte med Adobe Connect for tilbakemelding på øvingsoppgaver.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Moduloppgaver i 8 moduler.
 • Gruppeoppgave

  Gruppeoppgave og 80% av moduloppgavene skal være utført.
  Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen.
Hjelpemidler: Alt trykt og skrevet materiale samt kalkulator.
Det benyttes bokstavkarakterer A til F.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.

Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Materiale utlagt på egen nettside, men innlevering av arbeidskrav på elektronisk læringsplattform.

Vegutforming for ingeniørutdanningen, 2007, Jørgensen og Kvam.

Veg- og gateutforming, håndbok-N100, SVV(Statens Vegvesen, www.vegvesen.no).

Vegbygging, håndbok-N200, SVV.

Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, håndbok-V176, SVV.

Støttelitteratur: Konsekvensanalyser, håndbok-V712, SVV.

Premisser for geometrisk utforming av veger, Håndbok-V120, SVV.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 02:52:15