Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Beathe Kiland Granerud
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRBIO12016 Etikk, kommunikasjon og samhandling (Høst 2017–Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i bioingeniørfag

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Ingen krav til forkunnskaper

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper
Studenten kan

 • beskrive bioingeniørers og andre helseprofesjoners rolle i helsetjenesten
 • vise kjennskap til lovbestemmelser som er sentrale for yrkesutøvelsen
 • gjøre rede for hvordan taushetsplikt og krav til samtykke skal ivaretas
 • vise kjennskap til utvalgte etiske teorier og refleksjonsmodeller
 • beskrive utfordringer i kommunikasjon med kollegaer og pasienter
 • beskrive hvordan egen og andres atferd påvirker gruppeprosesser

Ferdigheter
Studenten kan

 • gjenkjenne og beskrive etiske aspekter ved bioingeniørfaglig arbeid
 • anvende en modell for systematisk etisk refleksjon
 • anvende kommunikasjonsteori og kunnskaper om gruppedynamikk

Generell kompetanse
Studenten kan

 • samhandle med og vise respekt og empati for pasienter og kollegaer innen egen og andre helseprofesjoner

Innhold

 • Bioingeniøren - faget og yrket
  • yrkesrolle, arbeidsområder, autorisasjon
  • organisering av helsetjenesten
  • aktuelle lovbestemmelser; taushetsplikt, pasientrettigheter med mer
 • Etikk og etiske teorier
  • verdier, normer, ulike etiske retninger
  • rettferdighetsteori, menneskerettigheter, paternalisme, autonomi
  • omsorg, empati, altruisme
  • medisinsk etikk, profesjonsetikk, yrkesetiske retningslinjer

 • Bruk av refleksjonsmodeller på yrkesrelevante problemstillinger

 • Kommunikasjon
  • grunnleggende begreper, kommunikasjonsmodeller
  • samhandling i grupper, gruppedynamikk, konflikthåndtering
  • samhandling med pasienter og kollegaer innen egen og andre helseprofesjoner
  • spesielle utfordringer tilknyttet egne fordommer, kultur, språk, aldersgrupper, subkulturer, ulike funksjonshemminger
 • Bruk av kommunikasjonsteori

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, seminarer

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Deltakelse i arbeidet med gruppeoppgaver, gruppeveiledning og seminarer (høst og vår)
 • Innleveringsoppgave (høst)

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (vår).
Oppgaven presenterer yrkesrelevante situasjoner. Besvarelsen skal være på maksimalt 1500 ord og leveres elektronisk innen en gitt frist. Besvarelsen vurderes til Bestått / Ikke bestått. Det gis samlet karakter for hele gruppen. Ved ikke bestått resultat kan bearbeidet oppgave innleveres for ny vurdering. Ev. klage på karakter må underskrives av hele gruppen.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Carson, S. G. & Kosberg, N. (2011). Etikk: Teori og praksis.
Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-34084-1

Christoffersen, S. Aa. (2005). Handling - person - samfunn: Innføring i etikk for helse- og sosialfagene. (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-00744-1
Utdrag fra kap. 3: Personer (s.86-104)

Eide, H. & Eide, T. (2007). Kommunikasjon i relasjoner. (2.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-32689-7

Henriksen, J.-O. & Vetlesen, A. J. (2006). Nærhet og distanse: Grunnlag, verdier og etisk teori i arbeid med mennesker. (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-35554-5
Kap. 8: En kognitiv teori om moralsk utvikling (s.114-130)

NITO / BFI (Bioingeniørfaglig institutt). (2013).  Etikk for bioingeniører. 2.utg. Oslo: NITO/BFI

Ruyter, K. W., Førde, R. & Solbakk, J. H. (2014). Medisinsk og helsefaglig etikk. (3. utg.).
Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-46110-9
Utdrag fra Kap. 3: Klinisk medisinsk etikk (s.127-144)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 02:52:17