Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Elisabeth Astrup
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRBIO31012 Medisinske laboratorieemner 4 (medisinsk biokjemi og nukleærmedisin) (Høst 2017–Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i bioingeniørfag

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det kreves bestått eksamen i alle emner fra 2. studieår.

Undervisningssemester

5. og 6. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studenten kan

 • forklare hovedprinsippene som inngår i analyse av komponenter i biologisk materiale
 • vurdere analyseresultaters pålitelighet ut fra:
           - kunnskaper i medisinsk laboratorieteknologi og statistikk
           - forståelse av metoders muligheter begrensninger og feilkilder
           - kunnskaper i laboratoriemedisin
 • forklare hensikten med metodevalidering og forklare hvilke undersøkelser som er nødvendige å utføre for å kunne vurdere en analysemetodes analytiske kvalitet

Ferdigheter:
Studenten kan

 • utføre og vurdere kvaliteten av laboratorieteknisk arbeid fra prøvetaking til analysesvar foreligger, ved manuell og automatisert analysering
 • sikre preanalytisk, analytisk og postanalytisk kvalitet
 • planlegge og utføre metodevalidering, bearbeide, vurdere og trekke konklusjoner på
  grunnlag av egne funn

Generell kompetanse:
Studenten kan

 • vise ærlighet i analysearbeidet og holdninger som fremmer kvalitetsatferd som orden, nøyaktighet og overholdelse av sikkerhetsregler
 • møte pasienter med respekt og forståelse og ivareta dem i undersøkelses- og
  prøvetakingssituasjonen
 • ivareta helse, miljø og sikkerhet
 • samarbeide med kollegaer og andre yrkesgrupper
 • oppdatere kunnskaper og ferdigheter slik at kompetansen opprettholdes og kan videreutvikles

Innhold

Hovedvekten legges på medisinsk laboratorieteknologi med metodevalidering, kvalitetsutvikling og automasjon. Laboratoriemedisin integreres som ledd i medisinsk validering av utvalgte analytter og nukleærmedisinske undersøkelser.

 • Hovedprinsipper for fargebindingsreaksjoner, enzymaktivitetsmålinger, enzymkatalyserte konsentrasjonsmålinger, og immunkjemiske metoder med og uten markører
 • Manuelle og automatiserte analyser
 • Analysemetoders muligheter, begrensninger og feilkilder
 • Prosedyrer i laboratoriet og laboratorieteknisk arbeid
 • Preanalytiske, analytiske og postanalytiske variabler. Intern analytisk kvalitetskontroll og ekstern kvalitetsvurdering. Vurdering av eget arbeid. Usikkerhet i måleresultat. Vurdering av analyseresultater i forhold til preanalytiske og analytiske variabler, og resultatenes medisinske sannsynlighet.
 • Automasjon innen medisinsk biokjemi: Hovedprinsipper og hvordan disse er tilpasset automatiske instrumenter, overvåking av elektroniske og mekaniske deler og analyseprosessens kvalitet. Behandling av stort antall prøver
 • Metodevalidering: Kartlegge en analysemetodes tilfeldige og systematiske feil. Utforme prosedyre for intern analytisk kvalitetskontroll. Utforme prosedyre for interferensforsøk (lipemi og hemolyse).
 • Internkontroll for helse, miljø og sikkerhet, forebygging av skader
 • Nukleærmedisinske undersøkelser: Tracerteknikker, deteksjonssystemer, aktivitetsmålere, ?- kamera og PET/SPECT. Scintigrafiske undersøkelser med kombinert ?-kamera - CT-instrument. Strålevern
 • Blodprøvetaking av pasienter
 • Samhandling med pasienter og kollegaer

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, litteraturstudier, laboratoriearbeid, praksisstudier i yrkesfeltet, gruppearbeid, individuell oppgaveløsning, seminar, presentasjoner og diskusjoner.

Praksis

Laboratoriearbeid og blodprøvetaking internt i høgskolens laboratorier.

Ekstern praksis: En uke medisinsk biokjemi (automasjon), en dag nukleærmedisin og blodprøvetaking i sykehus etter egen plan.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Laboratorieøvelser med rapporter og presentasjoner
 • Muntlige fremlegg og diskusjoner
 • Skriftlige oppgaver
 • Ekstern praksis: Automasjon, Nukleærmedisin, Blodprøvetaking. Godkjent laboratoriearbeid (intern praksis) er en forutsetning for å få gjennomføre ekstern praksis.

Nærmere definerte krav fastsettes i undervisningsplanen. Arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timer individuell skriftlig eksamen.
Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, med tomt minne, som ikke kan regne symbolsk eller kommunisere trådløst.

Det benyttes bokstavkarakerer A - F.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert januar 2017

616.07561 Be
Husøy, A.-M., (red) 2013 Blodprøvetaking i praksis. Oslo : Cappelen Damm ISBN: 9788202403911 Kommer ny utgave høst 2017

616.0756 Cl
Michael L. Bishop, Edward P. Fody, Larry E. Schoeff (red) 2013. Clinical chemistry : principles, techniques and correlations. (7th ed.). Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins. 978-1-4511-1869, ib., 978-1-4511-8919-3, ib

616.0756 St
Steensland, H. (1992). Automasjon innen klinisk kjemi, Oslo: Tano ISBN 82-518-3053-2
Utgis ikke lenger. Kopi lånes

Støttelitteratur:

616.0756 Ti
Burns D. E., Burtis, C. A. et al (2014). Tietz fundamentals of clinical chemistry and molecular diagnostics,  (7th ed.) St.Louis Saunders Elsevier ISBN: 9781455741656

616.0756 Kl
Hagve,T-A., Berg, J. P. (red) (2015). Klinisk biokjemi og fysiologi (5. utg.)
Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 9788205463677

616.0756La
Nilsson-Ehle, P., Maria Berggren Söderlund, M. B, Theodorsson, E. (red) (2012). Laurells klinisk kemi i praktisk medicin (9. uppl.) Lund: Studentlitteratur ISBN 91-44-04787-4

616.07575 Ro
Rootwelt, K. (2005). Nukleærmedisin (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-31118-8

616.0756 Br
Urdal, P., Brun, A., Åsberg, A. (red) (2009). Brukerhåndbok i klinisk kjemi (4. utg.) Haugesund: Akademisk fagforl. ISBN 82-7868-053-1

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 02:52:19