Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Maria Dung Cao
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRBIO37613 Bacheloroppgave med vitenskapsteori og metode (Høst 2017–Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i bioingeniørfag.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i alle emner fra de to første studieårene.

Undervisningssemester

5. og 6. semester.

Tema A: Forskningsmetode vil bli undervist som et fellestema med helse- og sosialfagene i 5. semester (høst)
Tema B: Bachelorprosjekt i 6. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Tema A: Vitenskapsteori og metode

Kunnskaper:
Studenten har

  • kjennskap til vitenskapsteori og metode
  • noe kjennskap til andre yrkesgrupper 
  • øvelse i å lese og vurdere vitenskapelige artikler

Ferdigheter:
Studenten

  • har øvelse i å lese og vurdere vitenskapelige artikler
  • kan dra nytte av publiserte forskningsresultater i sin yrkesutøvelse
  • kan identifisere etiske dilemmaer

Generell kompetanse:
Studenten er bevisst sine faglige handlinger 

Tema B: Bachelorprosjekt

Kunnskaper:
Studenten kan gjøre rede for hvordan et prosjektarbeid bør planlegges, gjennomføres, dokumenteres og presenteres

Ferdigheter:
Studenten kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og presentere prosjektarbeid

Generell kompetanse:
Studenten kan presentere bioingeniørfaget skriftlig, muntlig og ved hjelp av en vitenskapelig poster

Innhold

Innhold/oppbygging:

Tema A: Forskningsmetode (25 % av emnet)

Forskningsprosessen, vitenskapsteori, etikk, design og validitet, datainnsamling, bearbeiding av data, litteratursøk.

Tema B: Bachelorprosjekt (75 % av emnet)

Tema for prosjektet skal være relevant for utdanningen og yrket, og fortrinnsvis være knyttet til medisinske laboratorieemner.

Undervisnings- og læringsformer

Tema A: Forskningsmetode
Tverrfaglige forelesninger, egenstudier, gruppearbeid, seminar med veiledning og muntlig fremlegg i seminargruppe.

Tema B: Bachelorprosjekt
Prosjektarbeid i gruppe. Resultat skal dokumenteres skriftlig enten i form av en prosjektrapport eller i form av en vitenskapelig artikkel.

Tema for oppgaven og veiledere tildeles av emneansvarlig.

Veiledning med skolens veileder skal avtales og nødvendig veiledningsgrunnlag skal leveres i forkant.

For studenter som ønsker å gjennomføre bacheloroppgaven i utlandet kan bachelorprosjektet gjennomføres i mindre gruppe eller individuelt.

Praksis

Tema B: Bachelorprosjekt
Praksis vil variere i innhold og omfang avhengig av tema for prosjektet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Tema A: Forskningsmetode

  • Deltakelse i fagspesifikk gruppe og presentasjonsseminar

Eventuell manglende deltakelse medfører krav om innlevering av en individuell artikkelvurdering på inntil 2000 ord.

Tema B: Bachelorprosjekt

  • Prosjektbeskrivelse som inneholder bachelorprosjektets problemstilling.
  • Tillaging av en vitenskapelig poster.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Tema A: Fremlegg på seminar vurderes som bestått/ ikke bestått. Det gis en samlet karakter for gruppen.

Ved manglende deltakelse på seminar vurderes individuell oppgave til bestått/ikke bestått.

Tema B: Vurderingen består av to deleksamener som vurderes uavhengig av hverandre.

Deleksamen 1
Innlevering av skriftlig prosjektrapport eller vitenskapelig artikkel.
Prosjektrapport/artikkel skal leveres som gruppearbeid, se pkt Organisering og læringsformer, tema B - Bachelorprosjekt. Det gis nærmere retningslinjer for innleveringen.
Vurderes etter karakterregel Bestått/Ikke bestått. Det gis en samlet karakter for gruppen. 

Deleksamen 2
Muntlig presentasjon av prosjektet
Muntlig presentasjon på ca. 20 minutter + tid til spørsmål. Det gis nærmere retningslinjer for presentasjon og krav til opponentvirksomhet.
Vurderes etter karakterregel Bestått/Ikke bestått  av emneansvarlig. Det gis en samlet karakter for gruppen.

Begge deleksamener må vurderes til Bestått for å få uttelling i emnet.

Ved ikke bestått i deleksamen 1 skal ny prosjektrapport eller vitenskapeligartikkel utarbeides i henhold til sensors begrunnelse og angivelse av frist for ny innlevering.

Ved ikke bestått i deleksamen 2 må ny muntlig presentasjon avholdes etter nærmere retningslinjer fra emneansvarlig.

Plagiatkontroll/fusk:
Bacheloroppgaver skal til elektronisk plagiatkontroll. Andre emner og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Evaluering av emnet

Tema A: Sluttevaluering med emneansvarlig.

Tema B: Underveis- og sluttevaluering med veileder.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 17.01.2017

Tema A:

1) Dalland O. (2015). Metode og oppgave skriving for studenter. 5. utgave Gyldendal Akademiske. kapittel 7, 8, 9, 10, 11 og 12.

2) Greenhalgh T. (2014). How to read a paper: the basics of evidence-based medicine. Oxford; BMJ books.

Kapittel 1-4 (s. 1-59), kapittel 6-7 (s. 78-98), kapittel 9 (s. 116-134), kapittel 12-15 (s. 164-220). Til sammen: 152 sider. 

eller

Greenhalgh T. (2012). Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter.  Lund: Studentlitteratur.

Kapittel 1-4 (s. 23-97), kapittel 6-7 (s. 119-141), kapittel 9 (s. 161-183), kapittel 12-15 (s. 225-279). Til sammen: 172 sider.

3) Nylenna M. (2009) Vitenskapelige rapporteringsmaler. Tidsskrift for Den norske legeforening, nr. 22, s 2340

Tema B:

I henhold til fagområde og tema for prosjektet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 02:52:19