Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Wenke Fossen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRD11012 Designteknikker (Høst 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i ingeniørfag:

 • Industriell design
 • Industriell design, TRESS

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Ingen

Undervisningssemester

1. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap 

?Studenten

 • kjenner til et utvalg av tegneverktøy
 • har kunnskap om grunnleggende tegneteknikk
 • har kunnskap om ulike måter å bruke designtegning som kreativt og metodisk verktøy i designprosessen
 • har grunnleggende kunnskap om prinsippene for visuell framstilling av produkter med tanke på kontekst, perspektiv, form og detaljer, farge og overflatekvalitet
 • kjenner betydningen og effekten av å framstille produkter 2- og 3-dimensjonalt
 • kjenner de viktigste formale begreper innen formgivning
 • kjenner til grunnleggende teknikker, maskiner/verktøy og materialer for å bygge enkle modeller for kommunikasjon av form 

Ferdigheter ?

Studenten

 • kan anvende grunnleggende ferdigheter innen designtegning som verktøy til å beskrive, utforske og utvikle form, optimalisere form mht miljøbelastning, samt skissere og kommunisere ideer og produktkonsepter
 • kan bygge enkle produktmodeller for å visualisere og diskutere tredimensjonal form 

Generell kompetanse?

Studenten

 • erkjenner betydningen og effekten av tegning og visualisering som arbeidsverktøy og kommunikasjonsmiddel ved formgivning
 • erkjenner betydningen og effekten av produktmodell for romlig/tredimensjonal representasjon av form 

Innhold

 • Tegneverktøy, linjeføring, skravering, tekstur
 • Plan og perspektiv
 • Geometriske former, organiske former
 • Lys og skygge
 • Avrundinger, sammenstilling
 • Formutvikling, formanalyse
 • Idéskisser
 • Presentasjonstegning, instruksjonstegning
 • Enkel modellbygging, opplæring i bruk av maskiner/verktøy 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Demonstrasjon av teknikker innen designtegning. Individuelle øvingsoppgaver. Veiledning. Selvstudium. Gruppevis kurs på verkstedene.

Generelle krav til studentenes deltagelse og arbeidsinnsats:

 • Det forventes at studenten møter opp og deltar aktivt ved forelesning, veiledning og gruppearbeid.
 • Det forventes at studenten er forberedt til veiledning, kan informere om fremdrift, legge fram materiale fra arbeidsprosessen og stille spørsmål til veileder. Hensikten er at studentene får mest mulig ut av veiledning for faglig utvikling.
 • Studiet er en helhetlig sammensetning av emner. Det er forventet at studenten aktivt anvender kunnskap og verktøy fra foregående emner. Hensikten er faglig progresjon, og å oppnå en helhetlig tverrfaglig tilnærming til designfaglige problemstillinger som forberedelse til yrkeslivet. 

 

Arbeidsomfang

Det er forventet at studentene skal jobbe ca. 40 timer i uka, tilsvarende 600 timer pr semester. I emnet Designteknikker med 10 stp tilsvarer dette minst 13 timers arbeidsinnsats per uke i ett semester, inkludert deltagelse i timeplanbelagte timer. Eksamensforberedelser kommer i tillegg.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk frammøte til minimum 80% av timeplanlagte timer.
 • Ferdigstilling av øvinger til gitte frister. Øvingene legges samlet til grunn for mappevurdering (se Vurdering ).

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Mappe

Mappen skal inneholde 5 øvinger. Innholdet i øvingene defineres i undervisningsplanen. ?Øvingene skal ferdigstilles til fastsatte frister.

Det settes en helhetlig, individuell karakter på mappen etter karakterregel A-F.

Det vil ikke være adgang til ny prøving før neste ordinære innlevering i emnet. 

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer og studenter.? Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Ching, Francis D. K. (1994) Tegning. Oslo, Cappelen. (Engelsk utgave: Ching, Francis D.K. & Steven P. Juroszek (1998) Design Drawing. New York, Wiley) (kapittel 4 om perspektivtegning)

Eissen, Koos & Roselien Steur (2011). Sketching - the basics. Amsterdam, Bispublishers.

Eissen, Koos & Roselien Steur (2007) Sketching - drawing techniques for product designers. Amsterdam, Bispublishers.

Annen aktuell litteratur og nettsider oppgis under kurset. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 02:52:19