Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Sissel Larsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRI12517 Kreativitet og entreprenørskap (Høst 2017–Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Ingen

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten

 • har god innsikt i hvordan kreative prosesser og personlig utvikling kan bidra til entreprenørskap, utvikling og omstilling i virksomheter
 • har prosjektutviklingskompetanse til å lede og ta vare på mulige innovasjoner i forskjellige organisasjoner
 • begrunner, gjennomfører og vurderer prosjekter

Ferdigheter:

Studenten

 • har forståelse for kreative prosesser og entreprenørielle tankesett som gir god innsikt i innovasjon, utvikling og fornying ut fra et ledelseperspektiv
 • viser forståelse for betydningen av nettverkssamarbeid med virksomheter

Generell kompetanse:

Studenten har

 • viser holdninger til risikovillighet i tilknytning til entreprenørskap og innovasjon
 • har endrings og utviklingskompetanse

Innhold

Emnet er delt i 2 moduler, med følgende tema:

Personlig utvikling og kreativitet:
- Livsplanlegging
- Målsetting
- Motivasjon
- Kommunikasjon og transaksjonsanalyse TA
- Skapervillig og visjonær
- Kreative ide-utviklingsfaser
- Akademisk skriving

Entreprenørskap:
- Fornyelse og utvikling
- Lederens ideologiske kompetanse
- Tverrfaglighet
- Nettverk
- Mulighetsanalyse
- Entreprenørielle case

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformen veksler mellom lærerledet undervisning, individuelt arbeid, gruppearbeid og selvstudier. Studentmedvirkning er vesentlig i forhold til innholdskomponenter, semesterplan og vurdering. Arbeidet tar utgangspunkt i studentdefinerte problemstillinger innenfor de ulike tema som belyses gjennom teori, praksisnære studier og egne erfaringer. Det vil inngå case-studier og obligatorisk veiledning innenfor hver modul.

I tillegg til praktiske støttefunksjoner, som for eksempel utlån av videokamera, skal biblioteket i egenskap av informasjonssenter integreres i prosjekt og undervisning. Fokus på informasjonssøk og litteratur er sentralt i studiet.

Selvstudier og egenaktivitet kreves, både i tilrettelagt undervisning ved høgskolen og i praksis-/yrkesfeltet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

1. Personlig utvikling og kreativitet:

 • Delta i praktisk prosjekt.
 • Delta i obligatorisk veiledning.

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.
Arbeidskravene må være godkjent før studentene kan framstille seg til deleksamen 1.

2. Entreprenørskap:

 • Delta i praktisk prosjekt i team
 • Skriftlig rapport som inneholder teori og metode, og skrives i henhold til retningslinjer for skriftlige arbeider, med et omfang på 10 sider
 • Delta i obligatorisk veiledning

 Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstilles seg til deleksamen 2.

Eksamen

Deleksamen med to deler:

Deleksamen 1 høst (vektes 50 %):
Kreativitet: Mappevurdering (individuell)

Mappen består av

 • to individuelle innleveringer
 • logg for arbeidet

Det benyttes karakterskala A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Ved kontinuasjon må alle komponenter i mappen tas på nytt. Det gis bokstavkarakter A til F, der F er ikke bestått. Det gis individuelle karakterer.

Deleksamen 2 vår (vektes 50 %):
Entreprenørskap: Muntlig gruppepresentasjon av et praktisk prosjekt. 
Ca. 15 minutter presentasjon, etterfulgt av ca. 10 minutter med spørsmål fra sensor.

Det benyttes karakterskala A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Det kan gis individuelle karakterer.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Dagestad, Sjur, mfl., Innovasjon i praksis, veien til den andre siden (2015). ISBN 9788299926713

Morten Levin og Monica Rolfsen (2010) Arbeid i team : Læring og utvikling i team. Bergen, Fagbokforlag

James.-P.Lewis (2002) Working Together

Larsen Rolf-Petter (2008) : Å forstå seg selv og andre. Innføring i transaksjonsanalyse

Edward De Bono, 2008, Six Thinking Hats, pp 192, Penguin Books Ltd, Describes a method for stimulating creative processes

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. feb. 2020 09:49:38