Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Sissel Larsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRI14517 Prosjektledelse 1 (Høst 2017–Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk i Bachelorstudium i Innovasjon og prosjektledelse.

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:
Studenten

  • har innsikt i prosjektteori og sentrale prosjektstyringsprinsipper
  • har forståelse for de utfordringer og muligheter prosjektarbeid gir
  • kan planlegge og  gjennomføre reelle prosjekter

Ferdighet:
Studenten kan

  • arbeide i prosjektteam på en systematisk måte etter anerkjente metoder og modeller for problemløsning og prosjektstyring 
  • grunnleggende prosjektmetodikk og har innovative ferdigheter for eksempel gjennom partnerskap med bedrifter
  • kan benytte metoder, modeller og IT-verktøy i gjennomføring av prosjekt
  • kan skrive resonnerende tekst om prosjekt

Generell kompetanse:
Studenten kan

  • vise forståelse for teamarbeidets betydning for at resultatet i et prosjekt skal bli vellykket
  • utøve en god praksis innenfor fagområdet gjennom erfaring fra praksisfeltet

Innhold

Innholdet i emnet er praktisk organisert prosjektarbeid knyttet til bedrifter/tjenester i regionen. Det legges vekt på å trene seg i å arbeide i team på en systematiske måte etter anerkjente metoder og modeller for prosjektledelse.

Gruppene skal analysere prosjektutviklingens forskjellige faser. Arbeidet skal resultere i en prosjektrapport som inneholder prosjektplan. I prosjektet legges det vekt på å innarbeide god dokumentasjonspraksis

Følgende tema omhandles i emnet:
- Teamarbeid
- Grunnsteinene i et prosjekt
- Prosjektmodeller
- Planlegging
- Prosjektverktøy
- Nedbryting og styring
- Fremdriftsplaner og oppfølging

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres i blokker. Undervisningen veksler mellom lærerledet undervisning, individuelt arbeid, gruppearbeid og selvstudier. Studentmedvirkning er vesentlig i forhold til innholdskomponenter, semesterplan og vurdering. Arbeidet tar utgangspunkt i studentdefinerte problemstillinger innenfor de ulike emner som belyses gjennom teori, praksisnære studier og egne erfaringer.

Prosjektledelse krever aktiv gruppedeltakelse.
Veiledning og selvstudium er sentralt i faget.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Deltakelse i prosjektplanlegging knyttet til to case fra undervisningen.

Deltakelse i prosjektplanlegging knyttet til case som studentteamet arbeider med i emnene Innovasjonsteknikk. Arbeidet er praksisrettet og i stor grad samarbeidsorientert med en bedrift/virksomhet innenfor tema innovasjonsanalyse. Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen.

Eksamen

Deleksamen som består av to deler:

Deleksamen 1 høst (vektes 50 %):

Individuell muntlig høring av team- og prosjektarbeid. Ca. 25 minutter med spørsmål fra sensor.

Deleksamen 2  vår (vektes 50 %):

Mappevurdering (individuell). Mappen består av to individuelle innleveringer i prosjektplanlegging.

Det benyttes karakterskala A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Begge deleksamener må være bestått for å få bestått karakter i emnet.

Ved forbedring av karakter på deleksamen 1 kan man gå opp til ny muntlig eksamen basert på de opprinnelige prosjektene.

Ved ikke bestått karakter på deleksamen 2 kan mappen omarbeides. Ved forbedring av karakter må ny mappe utarbeides.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

H. Westhagen (2010): Prosjektarbeid - utvikling og endringskompetanse H. Westhagen (2010): Prosjektarbeid - utvikling og endringskompetanse

Jessen, Svein Arne.(2008). Prosjektledelse trinn for trinn : en håndbok i ledelse av små og mellomstore prosjekter (SMPer). 2. utg. Universitetsforlaget

Skyttermoen, T., & Vaagaasar, A. (2015). Verdiskapende prosjektledelse. Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 31. mars 2020 02:57:21