Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
June Merete Solberg Tolsby
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRI21017 Systemtenkning og innovasjon (Høst 2017–Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i Innovasjon og prosjektledelse.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Ingen

Undervisningssemester

3. og 4. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten har:

   -     kunnskap om systemtenkning anvendt i teori og praksis

   -     forståelse for kritiske elementer og utfordringer ved initiering og gjennomføring av   prosjekter

   -     forståelse for systemparadokser på ulike nivå

Ferdighet

Studenten:

   -     anvender systemteori for å gjennomføre og evaluere systemprosjekter

Generell kompetanse

Studenten forstår:

   -     viktigheten av å tenke helhetlig og opparbeide ulike perspektiver på systemtenkning

   -     at systemtenkning er et nyttig verktøy i forhold til andre emner

Innhold

   -     Perspektiver på hva systemtenkning er, illustrert med eksempler
   -     Teori med bruk av caseprosjekter (systemkonsepter, lukkede og åpne systemer, systemdynamikk, sosiotekniske systemer, verdikjeder, livsløpstankegang, innovasjonssystemer)
   -     Metodikk for beskrivelse av systemprosjekter
   -     Systemparadokser

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger i seminarer, gjesteforelesninger og casestudier. Studentene involveres aktivt gjennom oppgaveløsning og gjennomføring av et selvstendig gruppeprosjekt. Prosjektet gjennomføres som problembasert læring med høy grad av selvstendig arbeid, veiledes gruppevis og i fellessamlinger. Oppgaven går ut på å løse et konkret og tverrfaglig problem. Arbeidet organiseres som et prosjekt.Høyskolen sin elektronisk læringsplattform brukes i kurset.

Deler av undervisningen vil gis elektronisk, og forutsetter aktiv deltagelse fra studentene basert på de anbefalingene som gis av faglærer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Ingen

Eksamen

Innlevering i gruppe og skriftlig eksamen

  1. En skriftlig innlevering i gruppe som utgjør 50% av karakteren.
  2. En avsluttende individuell 4 timers eksamen som utgjør 50% av karakteren. Denne kan gis som digital eksamen. Ingen hjelpemidler tillatt.

Det settes én samlet karakter på innleveringen og eksamen etter karakterskala A-F. Ved gruppeinnlevering kan det gis individuelle karakterer til medlemmene.

Ny og utsatt eksamen gjennomføres ved neste ordinære eksamen. Ved ny eller utsatt eksamen må studenten inngå i ny gruppe, og både skriftlig prosjektoppgave og skriftlig eksamen skal gjennomføres på nytt. 

Ved klage skal både den skriftlige innleveringen i gruppe og skriftlig skoleeksamen vurderes på nytt.

Evaluering av emnet

Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Endringer i litteraturlisten må påregnes grunnet utviklingen i faget. Dette innebærer at ny litteratur kan komme inn til erstatning for eldre litteratur. Sist oppdatert 05.04.17.

Litteratur:

Meadows, Donella H. (2009): Thinking in Systems. ISBN: 978-1-84407-726-7

Stroh, David Peter. (2015). Systems Thinking For Social Change: A Practical Guide to Solving Complex Problems, Avoiding Unintended Consequences, and Achieving Lasting Results. ISBN: 978-1603585804 (Utvalgte kapittel – kunngjøres ved studiestart)

J. Fagerberg, D. C. Mowery & R. R. Nelson (Eds.). (2005). The Oxford Handbook of Innovation. Oxford: Oxford University Press, Kapittel 1.

Støttelitteratur:

Annen relevant litteratur som kan bli oppgitt og delt ut i løpet av studieåret:

  • von Bertalanffy, L. (1969) General System Theory:Foundations, Development, Applications. Chapter 2. The meaning of General System Theory. George Braziller, New York
  • Senge, Peter M (1990).  The Fifth Discipline. Chapter 3, "Prisoners of the System or Prisoners of Our Own Thinking?" pages 27-54.

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. mai 2020 03:01:09