Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Rune Winther
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRI22517 Risikoanalyse (Høst 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i Innovasjon og prosjektledelse

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Ingen

Undervisningssemester

3. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:

Studenten: 

 • har kunnskap om analyse og vurdering av risiko
 • har kunnskap om bruk av risikoanalyse som beslutningsverktøy
 • har kunnskap om betydning og praktisk bruk av risikostyring i utviklingsprosjekter

Ferdigheter:

Studenten: 

 • kan bruke grunnleggende metoder og verktøy for risikovurdering
 • kan vurdere behov for beredskap med bakgrunn i risikoanalyse og ledelse
 • kan bruke risikostyring proaktivt i forbindelse med prosjektgjennomføring

 Generell kompetanse:

 Studenten kan vurdere hva som er relevant bruk av risikoanalyse i prosjekter. 

Innhold

Kurset gjennomgår både sentrale begreper innenfor risikoanalysefaget, og praktiske metoder for systematisk kartlegging og vurdering av risiko. Blant temaene som inngår er:

 • Generelle begreper i risikostyring
 • Risikoanalysemetoder for tekniske systemer
 • Risikoanalysemetoder for prosjektrisiko
 • Risikostyring, generelt og i utviklingsprosjekter

Undervisnings- og læringsformer

Kurset organiseres rundt en prosjektoppgave basert på studentenes studentbedrifter. Det vil bli gitt 4-5 introduksjonsforelesninger til nøkkeltemaer, og så forventes det at studentene selv leser seg opp på relevant støttelitteratur.

Studentene vil ha tilgang på ukentlige veiledningsmøter med faglærer.

Konkrete oppgaver i prosjektene er å:

 • definere målsetting, avgrensning og premisser for risikostyringen
 • planlegge risikoanalyseaktiviteter og velge metoder
 • gjennomføre analyser, til rett tid og på rett måte
 • følge opp og bruke resultatene fra analysene

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Gruppebasert prosjektarbeid med dokumentert deltagelse. 

Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Emnet har to deleksamener:
Deleksamen 1: Prosjektvurdering (teller 50 %): Baseres på innleverte gruppeoppgaver.

Deleksamen 2: Skriftlig eksamen (teller 50 %): Individuell 3 timers skriftlig eksamen. Tillatte hjelpemidler er kalkulator uten kobling til internett.

Det gis bokstavkarakter A til F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått. Begge deleksamener må være bestått for å få bestått karakter i emnet.
Dersom kandidaten ikke har bestått en av deleksamenene, kan kun den som ikke er bestått tas på nytt."

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.

Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

 • Terje Aven, Willy Røed og Hermann S. Wiencke, RISIKOANALYSE, Prinsipper og metoder, med anvendelser, 2. utgave, 2017, Universitetsforlaget
 • Relevante artikler og webressurser, som kan tilpasses behovene i de enkelte prosjektene
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. mai 2020 03:00:06