Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Etter tildelt praksisplass.
Emneansvarlig:
Elisabeth Astrup
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRBIO32013 Profesjonspraksis (Vår 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i bioingeniørfag

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i alle emner fra 1. studieår, 2. studieår. Gjennomført emnene Medisinske laboratorieemner 3 og Medisinske laboratorieemner 4.

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten kan

 • beskrive hvilke krav som stilles til bioingeniøren, for at hun/han skal kunne utføre arbeidet på praksisstedet på en forsvarlig og effektiv måte
 • vurdere resultat av laboratoriearbeidet, for eksempel analyseresultaters pålitelighet utfra:
  - kunnskaper i laboratoriemedisin,
  - medisinsk laboratorieteknologi og statistikk
  - forståelse av metoders muligheter, begrensninger og feilkilder

Ferdigheter:

Studenten kan

 • utføre bioingeniørfaglig arbeid, vurderinger og problemløsninger
 • metodisk planlegge, prioritere og organisere arbeidsoppgavene
 • sikre kvaliteten på laboratoriearbeidet ved å følge laboratoriets prosedyrer og rutiner
 • overholde sikkerhetsrutiner ved å følge laboratoriets prosedyrer og rutiner

Generell kompetanse:

Studenten kan

 • vise holdninger som fremmer nøyaktighet, orden og effektivitet
 • vise begynnende yrkesidentitet
 • samarbeide med pasienter, kollegaer og andre yrkesgrupper og møte dem med respekt og forståelse
 • forklare hvordan laboratoriene inngår som serviceavdeling i helsevesenet

  Læringsutbyttet vil bli konkretisert ytterligere for hvert praksissted. Her angis en felles beskrivelse.

Innhold

Innhold/oppbygning vil konkretiseres for hvert praksissted. Her angis en felles beskrivelse.

 • Delta i det daglige laboratoriearbeidet i samarbeid med bioingeniører. Konkretisert innhold for hvert enkelt praksissted
 • Trene på å forholde seg til datamengder av varierende omfang
 • Bruke aktuelle prosedyrer, herunder kontrollprosedyrer sammen med bioingeniører
 • Vurdere kvaliteten av laboratorieundersøkelser i forhold til kontroller og medisinsk sannsynlighet sammen med bioingeniører
 • Erfare problemløsninger i forhold til pre-, post- og analytisk fase av laboratoriearbeidet

Praksis

5 uker ekstern praksis på et medisinsk laboratorium, med et definert læringsutbytte.

Eksamen

Praksisperioden vurderes til bestått/ikke bestått i henhold til:

 • praksisperiodens generelle vurderingskriterier:
  - Pålitelighet og punktlighet.
  - Hvordan analysearbeidet utføres; planlegging, konsentrasjon, orden, nøyaktighet og utholdenhet.
  - Overholdelse av kontroll- og sikkerhetsrutiner.
  - Kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • måloppnåelse i forhold til det konkretiserte læringsutbytte ved hvert praksissted

Evaluering av emnet

Skriftlig evaluering ved bruk av eget evalueringsskjema for studentevaluering av profesjonspraksis.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. sep. 2020 02:57:10