Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Wenke Fossen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRD13513 Design intro og visuell kommunikasjon (Vår 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i ingeniørfag

 • industriell design
 • industriell design, Tress

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Studenten må ha levert mappe i emnet Designteknikker

Det forutsettes at studenten har grunnleggende datakunnskaper.

Undervisningssemester

2. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap


Studenten

 • kjenner de grunnleggende arbeidsmåtene og begrepene innen designmetodikk
 • kjenner metoder for å løse enkle problemstillinger og skissere ulike konsepter ut fra brukerens forutsetninger
 • kjenner grunnleggende metoder for kreativitet og idéutvikling
 • ha grunnleggende kunnskap om Adobe programmene Photoshop, Illustrator, InDesign og Acrobat 
 • ha kunnskap om tekst- og bilderedigering og teknikker for visuelle effekter
 • har kunnskap om funksjoner og prinsipper i 2D-verktøyene
 • har kunnskap om grunnleggende prisnipper for lay-out og visuell presentasjon
 • kjenner betydningen og effekten av visualisering som salgsfremmende virkemiddel               

Ferdigheter?Studenten

 • kan anvende grunnleggende designmetodikk til å belyse og løse problemstillinger i en brukersentrert designprosess fram til produktforslag
 • Kan anvende ferdigheter i designtegning for kreativ bearbeiding og visualisering av ideer og løsninger I ulike prosjektfaser
 • kan bygge enkle modeller i lette materialer for å utforske estetikk/form, funksjon og ergonomi i designprosjektet
 • beherske bruken av digitale 2D-verktøy
 • behersker metodikk for grafisk framstilling av presentasjonsmateriell i designprosjekter
 • behersker grunnleggende ferdigheter som trenges for å kommunisere på en effektiv måte ved hjelp av 2D-verktøy           
 •                

Generell kompetanse ?Studenten

 • forstår viktigheten av metodisk arbeid som verktøy for problemløsning
 • har forståelse for begrepet design og sin egen rolle som industridesigner
 • forstå viktigheten av å sette brukeren i sentrum for prosuktutviklingen
 • forstår viktigheten og effekten av visuell kommunikasjon innen design
 • forstår samspillet mellom form, farger og og tekst i forhold til mottagerens persepsjon

Innhold

Designmetodikk og prosjekt

I emnet gjennomfører studentene et avgrenset designprosjekt der følgende områder berøres:

 • Problemdefinisjon, problemstilling
 • Brukerperspektivet og bruksområde/kontekst
 • Universell utforming
 • Vurdering av teknisk løsning/prinsippiell struktur
 • Vurdering av miljøpåvirkning 
 • Kravspesifisering
 • Konseptutvikling, valg av konsept
 • Produktstruktur, formutvikling og detaljering
 • Modell for visuelisering av form

Digitale designverktøy

I emnet gjennomfører studentene individuelle øvinger og en individuell sluttoppgave der følgende områder berøres:

 • skisse, bilde og tekstbehandling
 • farge og tonekorrigering, bildejusteringer
 • bildeoppløsning, bildestørrelse og bildefilformater for web, video og trykksaker
 • vectorbehandling
 • layout og sats
 • typografi og komposisjon
 • aktuell programvare er Adobe-programmene Illustrator, Photoshop, InDesign og Acrobat 

 

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres med forelesninger, demonstrasjoner, praktiske øvinger og veiledning, selvstudium, samt et avgrenset designprosjekt.

Generelle krav til studentenes deltagelse og arbeidsinnsats:

 • Det forventes at studenten møter opp og deltar aktivt ved forelesning, veiledning og gruppearbeid.
 • Det forventes at studenten er forberedt til veiledning, kan informere om fremdrift, legge fram materiale fra arbeidsprosessen og stille spørsmål til veileder. Hensikten er at studentene får mest mulig ut av veiledning for faglig utvikling.
 • Studiet er en helhetlig sammensetning av emner. Det er forventet at studenten aktivt anvender kunnskap og verktøy fra foregående emner. Hensikten er faglig progresjon, og å oppnå en helhetlig tverrfaglig tilnærming til designfaglige problemstillinger som forberedelse til yrkeslivet. 

Arbeidsomfang

Det er forventet at studentene skal jobbe ca 40 timer i uka, tilsvarende 600 timer pr semester. I emne Design intro og visuelle kommunikasjon med 10 stp tilsvarer dette minst 13 timers arbeidsinnsats pr uke i ett semester, inkludert deltagelse i timeplanbelagte timer. Eksamensforberedelser kommer i tillegg. 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskrav skal sikre god fremdrift i emnet og må leveres til oppgitte frister:

 • Ferdigstillelse/innlevering av tidsplan, problemstilling og kravspesifikasjon, samt konsepter til gitte frister i Design intro
 • Ferdigstillelse og godkjenning av 3 individuelle øvinger til gitte frister i Visuell kommunikasjon
 • Oppmøte og deltagelse i gruppearbeid
 • Obligatorisk oppmøte på 80% av undervisningsaktivitetene

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Mappevurdering (individuell)?

Mappen skal for Design intro inneholde all dokumentasjon av prosjektet. Mappeelementene blir definert av faglærer og kan bestå av skisser/tegninger, plakat, modell og annet.

For tema Digitale designverktøy inngår en individuell oppgave definert av faglærer. Oppgaven kan kombineres med tema fra Design intro. Oppgaven leveres elektronisk.

Det settes en helhetlig, individuell karakter på mappen etter karakterregel A-F.

Det vil ikke være adgang til ny prøving før neste ordinære innlevering i emnet. 

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer og studenter.?Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

 • For Design intro refereres det til støttelitteratur underveis i emnet.
 • For Digitale designverktøy oppgis litteratur, tutorials og annet aktuelt undervisningmateriale underveis i emnet.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. aug. 2020 02:54:46