Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Wenke Fossen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRD21513 Designcase (Vår 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i ingeniørfag:

 • industriell design
 • industriell design, Tress

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Studenten må ha bestått emnet Design intro og visuell kommunikasjon

Undervisningssemester

4. semester (vår) 

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap?er:       

?Studenten skal

 • ha god kunnskap om produktutviklingsprosessen og designmetodikk knyttet til bedriftens identitet/profil, strategi, behov og muligheter  
 • ha god kunnskap om bedriftens behov for dokumentasjons- og produksjonsunderlag

Ferdigheter?:

Studenten skal

 • kunne tilegne seg kunnskap om bedriften og omsette det til anvendelig informasjon i designprosessen
 • kunne utarbeide konsepter tilpasset bedriftens identitet/profil, strategi, behov og muligheter etter (bedriftens) kravspesifikasjon.
 • kunne utarbeide presentasjonsmateriell i form av troverdige fysiske modeller og renderinger
 • kunne utarbeide relevant produksjonsunderlag
 • kunne tenke kritisk og stole på egne vurderinger

Generell kompetanse:

?Studenten skal

 • utvikle forståelse for bedriftens behov og sin rolle som designer overfor bedriften
 • forstå bedriften og dens produkters rolle og ansvar i et samfunnsmessig perspektiv
 • forstå sin rolle som kritisk fagperson 

Innhold

Designcase er rettet mot bedriften, samfunnet og den kulturelle konteksten. Emnet bygger videre på Designprosess, og skal gi studenten videre kunnskap og kompetanse til å gjennomføre designprosjekter for og med bedriften der studenten skal fordype seg i bedriftens historie, markedssituasjon og produktkultur. Studenten skal sette produktet i en kulturell sammenheng ut fra bedriftens overordnede strategi og redegjøre for miljøbelastningen. Emnet egner seg for prosjekttema knyttet til bedriften, dens produktkultur og samfunnsmessige ståsted. Bedriftstilknytningen i prosjektet kan være konkret eller teoretisk. Emnet gir kompetanse i gjennomføring av et designprosjekt fra problemstilling til produksjonsunderlag. 

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert med forelesninger, praktiske øvinger og veiledning, samt designprosjekt der deler av prosjektet kan gjennomføres som gruppearbeid. 

Generelle krav til studentenes deltagelse og arbeidsinnsats:

 • Det forventes at studenten møter opp og deltar aktivt ved forelesning, veiledning og gruppearbeid.
 • Det forventes at studenten er forberedt til veiledning, kan informere om fremdrift, legge fram materiale fra arbeidsprosessen og stille spørsmål til veileder. Hensikten er at studentene får mest mulig ut av veiledning for faglig utvikling.
 • Studiet er en helhetlig sammensetning av emner. Det er forventet at studenten aktivt anvender kunnskap og verktøy fra foregående emner. Hensikten er faglig progresjon, og å oppnå en helhetlig tverrfaglig tilnærming til designfaglige problemstillinger som forberedelse til yrkeslivet. 

Arbeidsomfang

Det er forventet at studentene skal jobbe ca 40 timer i uka, tilsvarende 600 timer pr semester. I emne Designcase med 10 stp tilsvarer dette minst 13 timers arbeidsinnsats pr uke i ett semester, inkludert deltagelse i timeplanbelagte timer. Eksamensforberedelser kommer i tillegg.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskravene skal sikre god fremdrift i emnet, og må leveres til oppgitte frister: 

 • Prosjektbeskrivelse samt ferdigstillelse av designfaser til gitte frister. 

Arbeidskravene definereres nærmere i emnets undervisningsplan, og må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Emnet har to deleksamener: muntlig presentasjon og mappevurdering

Deleksamen 1: Muntlig presentasjon (ca 30 minutter). Karakterregel: Bestått/ikke bestått. ?Muntlig presentasjon må være bestått før kandidaten kan fremstille seg til deleksamen 2.

Deleksamen 2: Mappevurdering. Avholdes senest 10 dager etter muntlig presentasjon.?

Mappen skal innheolde all dokumentasjon fra prosjektet. Mappeelementene blir definert for hvert prosjekt og kan bestå av skisser, tegninger, skriftlig rapport, plakat, brosjyre, fysisk modell, digital 3D-modell og annet.

Det settes en helhetlig, individuell karakter på mappen etter karakterregel A-F.

Det gis én samlet karakter i emnet etter karakterregel A - F. Begge deleksamener må være bestått for at det skal gis karakter i emnet. Dersom kandidaten ikke får bestått på en av deleksamenene, kan den deleksamen som ble vurdert til ikke bestått, tas på nytt. Ved ny eksamen i deleksamen 2, må det leveres nye mappeelementer.

Det vil ikke være adgang til ny prøving før neste ordinære innlevering i emnet. 

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer og studenter.? Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

 • Farstad, Per (2008) Industridesign. Universitetsforlaget.
 • Heufler, Gerhard (2004) Design Basics - From ideas to product. Verlag Niggli AG.
 • Rob Thompson (2012)  Manufacturing processes. Thames & Hudson.

I tillegg forventes aktiv og selvstendig litteratursøk og -bruk i emnet. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. sep. 2020 02:57:11