Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Wenke Fossen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRD32515 Økodesign (Vår 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium ingeniørfag:

 • industriell design
 • industriell design, Tress

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Studenten må ha bestått emnene Designprosess og Designcase.

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten skal ha

 • kunnskap om produktets livsløpsfaser og om produktenes påvirkning på miljøet 
 • kunnskap om verktøy knyttet til livsløpanalyse, strategier for økodesign og bruk av naturressurser 

Ferdigheter:

Studenten skal kunne

 • tilegne seg kunnskap og informasjon om produkters miljøpåvirkning gjennom livsløpet og omsette det til anvendelig informasjon for designprosessen
 • utarbeide konsepter med optimale løsninger for produktets livsløpsfaser

Generell kompetanse:

Studenten skal

 • utvikle forståelse og etisk ansvar for sin rolle som designer i forhold til verdens ressurser, forbruk og miljøpåvirkning
 • utvikle forståelse for sin rolle som kritisk fagperson

Innhold

Økodesign fokuserer på produktets påvirkning på miljøet gjennom livsløpet og designerens rolle i å utvikle mest mulig miljøvennlige produkter. Målet med emnet er å gi studentene grunnleggende holdninger til, og forståelse for, sammenhengen mellom miljøproblemer og samfunnets forbruk gjennom tilvirkning, bruk og avhending av produkter, samt ferdigheter og kunnskap om designerens bidrag til økologisk forbedring av produkter gjennom metodisk økodesign.

Emnet omfatter livsløpsanalyse for et produkt, en prosess eller en tjeneste, utforming av spesifikke økodesignkrav/miljøkrav for produktet, samt konseptforslag bygd på kravspesifisering og funn i analysen. Tema fra bacheloroppgaven kan brukes som utgangspunkt for oppgaver i emnet.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert med forelesninger, veiledning og et gruppeprosjekt. Emnet gjennomføres og innleveres i størst mulig grad papirløst.

Generelle krav til studentenes deltagelse og arbeidsinnsats:

 • Det forventes at studenten møter opp og deltar aktivt ved forelesning, veiledning og gruppearbeid.
 • Det forventes at studenten er forberedt til veiledning, kan informere om fremdrift, legge fram materiale fra arbeidsprosessen og stille spørsmål til veileder. Hensikten er at studentene får mest mulig ut av veiledning for faglig utvikling.
 • Studiet er en helhetlig sammensetning av emner. Det er forventet at studenten aktivt anvender kunnskap og verktøy fra foregående emner. Hensikten er faglig progresjon, og å oppnå en helhetlig tverrfaglig tilnærming til designfaglige problemstillinger som forberedelse til yrkeslivet. 

Arbeidsomfang

Det er forventet at studentene skal jobbe ca 40 timer i uka, tilsvarende 600 timer pr semester. I emne Økodesign med 10 stp tilsvarer dette minst 20 timers arbeidsinnsats pr uke gjennom undervisningsperioden fra januar til mars, inkludert deltagelse i timeplanbelagte timer. Eksamensforberedelser kommer i tillegg.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskravene skal sikre god fremdrift i emnet og må leveres til oppgitte frister: 

 • en introduksjonsoppgave, gjennomføres som gruppearbeid 
 • innlevering av prosjektplan, samt ferdigstillelse av prosjektfaser innen gitte frister 
 • oppmøte og deltakelse i gruppearbeid 

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. 

Eksamen

Emnet har to deleksamener;  muntlig eksaminasjon og mappevurdering

Deleksamen 1: Muntlig presentasjon (ca 30 minutter). Karakterregel: bestått/ikke bestått. Muntlig presentasjon må være bestått før kandidaten kan fremstille seg til deleksamen 2.

Deleksamen 2: Mappevurdering.  Avholdes senest 10 dager etter muntlig presentasjon.

Mappen skal inneholde all dokumentasjon fra prosjektet. Mappeelementene blir definert for hvert prosjekt og kan bestå av skisser, grafiske modeller, skriftlig rapport, plakat/brosjyre og annet.

Det settes en helhetlig, individuell karakter på mappen etter karakterregel A-F.

Det gis én samlet karakter i emnet etter karakterregel A - F. Dersom kandidaten ikke får bestått på en av deleksamenene, kan den deleksamen som ble vurdert til ikke bestått, tas på nytt. Ved ny eksamen i deleksamen 2, må det leveres nye mappeelementer.

Det vil ikke være adgang til ny prøving før neste ordinære innlevering i emnet. 

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer og studenter. Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

 • White, P., St. Pierre, L., Belletire, S. Okala Practitioner, Integrated Ecological Design (med tilhørende nettressurser) 

Det forventes i tillegg selvstendig litteratursøk og -bruk, samt bruk av materialdatabase eller tilsvarende. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. sep. 2020 02:56:14