Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Per Thomas Huth
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRE22013 Kommunikasjonsnett (Vår 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i ingeniørfag:

 • elektro
 • elektro, Tress
 • elektro, Y-veien
 • studieretning Digital elektronikk

Studenter ved studieretning Elkraft skal ha et tilsvarende emne i 3. studieår: Kommunikasjonsnett, men kan søke om å forsere studieprogresjonen og avlegge emnet i 2. studieår sammen med studieretning Digital elektronikk.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:


Studenten har grunnleggende kunnskaper om:

 • data- og telekommunikasjonsnett
 • nettkomponenter og protokoller
 • beregninger brukt på nettverksmodeller

Ferdigheter:

Studenten:

 • utfører enkle beregninger på nettverksmodeller
 • foretar enkel kapasitetsanalyse av nett
 • kobler, måler og analyserer enkle sammenstillinger av nettkomponenter
 • velger riktig nettkonsept og nettkomponenter for ulike anvendelser
 • leser, forstår og utarbeider dokumentasjon for ulike kommunikasjonsnett

Generell kompetanse

Studenten:

 • kommuniserer med andre fagpersoner ved hjelp av relevant fagterminologi
 • anvender ulike kommunikasjonsnett i det praktiske liv

Innhold

Følgende tema vil bli berørt:

 • Nettstrukturer og nettkomponenter for telefoni og datakommunikasjon
 • Protokollarkitektur. OSI-modellen for datakommunikasjon mellom åpne systemer
 • Detaljerte internettprotokoller
 • Multiprotokoller
 • Datatransmisjon, transmisjonsmedia, linjekoder og digital modulasjon
 • Linjesvitjing, PCM og multipleksing. ATM og pakkesvitjing
 • Rutingsmekanismer og trafikkontroll av nettkonseptene. WAN og LAN teknologi
 • Prinsipper for flytkontroll, feilsjekking, synkronisering etc.
 • Ethernet, datanettkomponenter som rutere, broer, hubber og svitjing
 • TCP/IP
 • Synkronisering og feildetektering
 • Prioritet og ytelsesanalyse

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen gjennomføres ved bruk av forelesninger, øvingsoppgaver, prosjektoppgaver og laboratorieoppgaver.
Det skal utarbeides en prosjektrapport, nærmere definert av faglærer, som inngår i vurderingen / eksamen - se Vurdering.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 10 godkjente øvinger.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Prosjektrapport og 4 timer skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler: Utvalgt pensumlitteratur og andre spesifiserte hjelpemidler, samt kalkulator. Som besvarelse på oppgave 1 på eksamen skal det inngå en prosjektrapport. Prosjektrapporten utarbeides etter nærmere retningslinjer i løpet av semesteret og medbringes og innleveres som en del av eksamen.

Det benyttes bokstavkarakterer A til F.

Ved ikke bestått eksamen, eller ønske om forbedring av karakter, må skriftlig eksamen gjennomføres på nytt og omarbeidet prosjektrapport, etter innspill fra faglærer, leveres på nytt.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

William Stallings: Data and Computer Communications. Prentice Hall. 10th Edition. Utleverte kompendier som blant annet omfatter PCM, svitsjing, digital modulasjon, ruting og ISDN.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. sep. 2020 02:54:58