Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Even Arntsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRE25715 Elektriske anlegg og maskiner (Vår 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i ingeniørfag:

 • elektro
 • elektro, Tress
 • elektro, Y-veien
 • Studieretning Elkraft

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det forutsettes at studenten har bestått emnet Elektriske kretser eller tilsvarende.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten har

 • grunnleggende kunnskap om elektriske maskiner, transformatorer og reaktorer
 • grunnleggende kunnskap om magnetiske kretser

Ferdigheter:

Studenten kan

 • utføre beregninger på magnetiske kretser
 • koble, måle og vurdere resultater fra praktisk laboratoriearbeid
 • dimensjonere enkel transformatorer
 • utføre beregninger på symmetriske trefasekretser med elektriske maskiner og transformatorer
 • utføre beregninger på transformatorer, elektriske maskiner og reaktorer for å kunne benytte dette i kretsanalyse.

Generell kompetanse:

Studenten har

 • kjennskap til elektromagnetiske fenomener og deres anvendelse innen elektroteknikken
 • kjennskap til bruk av modellbeskrivelse av elektromagnetiske  kretser
 • kjennskap til skjemategning og bruk av DAK til dette
 • opparbeidet kompetanse i rapportskriving

Innhold

Følgende tema vil bli berørt:

 • magnetiske kretser
 • transformatorer
 • synkronmaskiner
 • asynkronmaskiner
 • likestrømsmaskiner
 • trefase kretsberegninger  
 • nyere maskiner så som reluktansmotorer og maskiner med permanentmagnet
 • innføring i skjemategning med DAK

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises ved hjelp av forelesninger, gruppearbeid, ekskursjoner og laboratorieøvinger. Tema fra ekskursjoner og gjesteforlesninger kan bli etterprøvd på eksamen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Laboratorieoppgaver med innlevering av rapporter (gruppearbeid)
 • Øvinger i elmaskiner og anlegg,
 • Innleveringsoppgaver i DAk.
 • Obligatorisk kurs i livreddende førstehjelp

Nærmere definisjon av arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

5 timer skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler: Selskrevne formelark samt kalkulator
Det benyttes bokstavkarakterer A til F.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Elmaskiner ISBN 978-91-47-05156-4 Alf Alfredsson. Liber forlag

Handouts og kompendier kan tilkomme i løpet av studiet. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. sep. 2020 02:55:46