Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Kent Ryne
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRF00116 Matematikk 396 timer (Vår 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Realfagskurs.

Undervisningssemester

 Vår

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om matematikk som fundament for dagens teknologiske samfunn.
 • har kunnskap om matematiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.
 • kjenner til fagets sentrale metoder relatert til kombinarotikk og sannsynlighetsberegning og kan definere og forklare disse.
 • har grunnleggende kunnskap om bruk av digitale verktør til beregning og visualiering.

Ferdigheter:

Studenten

 • har solide regneferdigheter i algebra og det generelle grunnlaget i matematikk til å kunne fortsette på ingeniørutdanning eller intergrert master i teknolgi.
 • kan løse problemer innenfor hovedområdene geometri, algebra, funksjoner, differensialligninger og sannsynlighetsregning.
 • kan anvende regneferdigheter i matematikk på problemstillinger fra fysikk.
 • kan uttrykke seg presist ved bruk av matematisk notasjon.

Generell kompetanse:

Studenten

 • har evne til abstrakt tenkning og forståelse for hvordan logisk og analytisk tankegang benyttes innen matematikkfaget.
 • kan reflektere over mulige anvendelsesområder for de ulike hovedområdene i emnet.
 • kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av matematiske begreper og størrelser.

Innhold

Studentene vil få innføring i følgende tema:

 • Aritmetikk og algebra
 • Mengdelære, likninger og ulikheter
 • Trigonometri
 • Funksjoner
 • Grenseverdi og kontinuitet
 • Derivasjon
 • Geometri
 • Eksponential- og logaritmefunksjoner
 • Vektorer
 • Integrasjon
 • Differensiallikninger
 • Rekker
 • Sannsynlighetsregning

Undervisnings- og læringsformer

Det benyttes tradisjonell klasseromsundervisning og aktiv bruk av oppgaveløsning.
Informasjon gis i elektronisk læringsplattform.

Arbeidsomfang

Emnet har et arbeidsomfang tilsvarende 396 timer i løpet av ett semester.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Obligatorisk deltagelse i undervisningen. Det kreves minst 85 % registrert fremmøte til alle timeplanlagte aktiviteter.

Arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Mappe og skriftlig eksamen

Mappe: 

-Fire totimers prøver som alle er tellende. Disse teller totalt 25% av endelig karakter.
-Én 5 timers prøve som teller 25% av endelig karakter.

Skriftlig eksamen:

Avsluttende skriftlig eksamen (5 timer), som teller 50%.

Tillatte hjelpemidler på skriftlig eksamen:
- Tabell; Tor Andersen: Aktiv Formelsamling i matematikk, Fagbokforlaget 2009. Gyldendals formelsamling i matematikk, eller tilsvarende.
- Kalkulator med grafisk display. Det er ikke tillatt med kalkulator som kan regne symbolsk og/eller kommunisere med andre enheter.

Det gis en samlet helhetlig karakter etter karakterskala A - F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen avholdes i august. Kun avsluttende skriftlig prøve (5 timer) kan avlegges på nytt ved kontinuasjonseksamen. 

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.

Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Svorstøl, Hals (2016):
-Sinus forkurs grunnbok ISBN 978-82-02-50905-7
-Cosinus forkurs oppgavesamling ISBN 978-82-02-50907-1
Cappelen Damm

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2020 02:53:06