Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Per Erik Skogh Nilsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRF01116 Fysikk 324 timer (Vår 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Realfagkurs.

Undervisningssemester

Vår

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten

 • har kunnskap om fysiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.

 • har kunnskap om sentrale metoder og kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk, termofysikk, elektrisistetslære og atom- og kjernefysikk.

 • kjenner til energibegrepet og energianvendelser i moderne samfunn, og kan bruke det i fysiske problemstillinger.

 • har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk.

Ferdigheter:

Studenten

 • kan regne på kraft og bevegelse i to dimensjoner og på termofysiske problemstillinger.
 • kan regne med størrelser i SI-systemet og beherskert omregning mellom enheter.
 • kan tegne koblingsskjema og gjøre beregninger på enkle elektriske kretser.

 • kan identifisere variabler som forekommer i idealiserte modeller med fysiske størrelser i virkeligheten.
 • kan gjennomføre forsøksarbeid på en kvalifisert og sikker måte, gjøre målinger, tolke resultater og skrive rapport.

Generell kompetanse:

Studenten

 • forstår betydningen av ikke-tekniske ferdigheter i sitt arbeid med teknologiske løsninger.

 • forstår betydningen av innovasjon og entreprenørskap.

 • forstår betydningen av samarbeid og tverrfaglighet.

Innhold

Studentene vil få en innføring i følgende tema:

 • Størrelser og enheter, usikkerhet, arbeidsmetoder
 • Rettlinjet bevegelse
 • Kraft og bevegelse i en og to dimensjoner
 • Mekanisk energi
 • Statikk,
 • Mekanikk i væsker og gasser
 • Termofysikk
 • Gasslovene
 • Elektrisitet
 • Bølger
 • Lysbølger
 • Atomfysikk og kjernefysikk
 • Periodisk system
 • Oktettregel
 • Bindingstyper
 • Balansering av reaksjonsligninger
 • Mol-beregninger

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen gjennomføres ved flere forskjellige læringsformer - forelesninger, prosjekt, gruppearbeid, øvingstimer, veiledning, laboratoriearbeid o.a. Studiet krever stor egeninnsats og høy grad av selvstudium. 

Arbeidsomfang

Emnet har et arbeidsomfang tilsvarende 324 av et semester

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk deltagelse i undervisningen. Det kreves minst 85% registrert fremmøte i alle timeplanlagte aktiviteter
 • Gjennomføre minimum 4 forsøk/øvelser med skriftlig rapport

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.
Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Mappe og skriftlig eksamen

Mappe: 4 tester, hvor alle teller.
Skriftlig eksamen: 5 timer.

Tillatte hjelpemidler på skriftlig eksamen: Tabell og formler i fysikk (Gyldendal) og kalkulator med grafisk display (kalkulator som kan regne symbolsk og/eller som kan kommunisere med andre enheter er ikke i tillatt)

Det gis en samlet helhetlig karakter etter karakterskala A - F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen avholdes i august. Kun avsluttende skriftlig prøve (5 timer) kan avlegges på nytt ved kontinuasjonseksamen. Dette forutsetter at resten av mappen er vurdert til bestått.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

P. Jerstad, B. Sletbak, A.A. Grimenes: ROM - STOFF - TID Forkurs,  Cappelen.

Grunnbok: ISBN 978-82-02-51135-7

Studiebok: ISBN 978-82-02-51136-4

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2020 02:53:06