Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Jo Høkedal
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRI13517 Grunnleggende matematikk og statistikk (Vår 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten kan kommunisere godt med andre fagpersoner i et teknisk-naturvitenskaplig fagmiljø

Ferdigheter:

Studenten kan

 • presentere data, sannsynlighetsregning og bruk av statistiske metoder for analyse
 • utføre beregninger innenfor emnets temaer

Generell kompetanse:

Studenten forstår matematiske og statistiske beregninger og analyser

Innhold

Følgende temaer vil bli belyst:

 • mengdelære, likninger og ulikheter
 • funksjonsbegrepet
 • polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner
 • grenseverdier og kontinuitet
 • den deriverte og derivasjonsregler
 • regneregler for ubestemt/bestemt integral
 • anvendelser av bestemt integral
 • beskrivende statistikk
 • sannsynlighetsregning
 • kombinatorikk
 • forventning og varians
 • diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger
 • estimering og hypotesetesting
 • lineær regresjon

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvinger. Informasjon gis i elektronisk læringsplatform.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Et antall obligatoriske tester der et gitt minimum må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen. Nærmere informasjon blir gitt ved semesterstart.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen.

Varighet: Ca. 20 minutter.

Hjelpemidler: Valgfri matematisk formelsamling. Kalkulator, med tomt minne, som ikke kan regne symbolsk eller kommunisere trådløst.

Det benyttes bokstavkarakter A-F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Øystein Holje : Grunnleggende matematikk og statistikk , Læringsforlaget 2012

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. mai 2020 02:59:58