Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Gunnar Andersson
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRI37513 Bacheloroppgave med vitenskapsteori og metode (Vår 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i Bachelor i innovasjon og prosjektledelse

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamener i minimum 120 studiepoeng (5. semester) i henhold til studieplanen for programmet.

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studenten

 • har kompetanse og selvtillit til å gjennomføre reelle prosjekter
 • har kunnskap om nødvendigheten av innovasjon og kontinuerlig forbedring i forskjellige bedrifter
 • kan arbeide i et team på en systematisk måte
 • kan håndtere / løse innovasjonsproblemer og prosjektstyring
 • kjenner til vitenskapsteori og metode - innhenter og forholder seg kritisk til informasjon, analyserer og refererer

Ferdigheter:
Studenten

 • benytter et sett metoder, teknikker, IT-verktøy og modeller for å gjennomføre problemløsning og prosjektstyring
 • løser innovasjons- og utviklingsoppgaver på en systematisk og effektiv måte
 • når felles mål gjennom teamarbeid

Generell kompetanse:
Studenten

 • forstår nødvendigheten av innovasjon for å oppnå effektiv verdiskaping
 • har forståelse for interessentenes medvirkning i prosjekt hvor utviklingsprosessen for å oppnå bærekraftige resultater skal være i fokus
 • viser hvordan vitenskapelige, etiske og samfunnsmessige vurderinger ligger til grunn for innovasjon

Innhold

Bacheloroppgaven skal ha et innhold i samsvar med studieplanen for programmet, og bør være i tråd med HiØs og avdelingens satsingsområder og FoU-virksomhet.

Prosjektledelsesdelen omfatter prosjektmodeller, -definering, -faser, -planlegging, -nedbryting og -styring. Nettverksplanlegging, fremdriftsplanlegging og oppfølging.
Økonomiske forhold knyttet til prosjektet skal være avklart før prosjektstart, herunder også vurdering av mulig ekstern finansiering og rettigheter knyttet til sluttproduktet.

Før igangsetting må bacheloroppgaven (prosjektet) og samarbeidsbedriften være godkjent av programansvarlig.
Oppgaven skal løse et konkret, reelt og tverrfaglig problem, helst i samarbeid med lokalt eller internasjonalt næringsliv eller institusjoner. Arbeidet organiseres som et prosjekt med oppdragsgiver, styringsgruppe, prosjektleder og arbeidsgruppe. Gruppene arbeider selvstendig under veiledning. Det forventes at studenten arbeider med både tilstrekkelig prosjektomfang (tilsvarende 30 ECTS i arbeidsmengde) og tidshorisont fra 1. januar til ca. 5. juni.

Prosjektrapporten skrives i henhold til avdelingens retningslinjer.

Undervisnings- og læringsformer

Bacheloroppgaven gjennomføres som problembasert læring med høy grad av selvstendig arbeid, veiledes gruppevis og i fellessamlinger.

Studenten arbeider med en prosjektoppgave der en samarbeidsbedrift er oppdragsgiver. Prosjektperioden avsluttes med en EXPO-utstilling hvor prosjektresultatet presenteres for sensorer og publikum.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Forprosjekt / midtveisrapport - leveres etter nærmere retningslinjer og frister
 • Møter med veileder / oppdragsgiver
 • Opprettelse og drift av nettside  for prosjektet - etter nærmere angitte retningslinjer

Eksamen

Fire eksamenskomponenter inngår i sluttvurderingen, og disse vektes i henhold til beskrivelsene under:

 1. Bacheloroppgaven (25 % av total karakter).
  Konsulentrapport/prosjektrapport som bygger på forprosjektrapport og midtveisrapport. Rapporten leveres i to trykte eksemplarer og som elektronisk innlevering (Fronter).
 2. Faglig resultat (35 % av total karakter).
  Skriftlig beskrivelse, eventuelt modeller eller annet avhengig av det enkelte prosjekt.
 3. Prosjektprosessen m/dokumentasjon (15 % av total karakter).
  Omfatter dokumentert arbeidsinnsats og prosjektdokumenter knyttet til prosessen, dvs. planverktøy og innkallinger/referater.
 4. EXPO-utstillingen og muntlig presentasjon (25 % av total karakter).
  Oppsatt utstilling og en presentasjon (foredrag) på ca. 15-20 minutter, samt betjening av stand under hele EXPO-utstillingen. Alle gruppemedlemmene skal bidra til utstillingen og presentasjonen.

Det settes en samlet karakter for de fire komponentene som inngår i vurderingen, og det kan gjøres en individuell karaktersetting for gruppemedlemmene.

Emnet vurderes med bokstavkarakterer A - F, hvor F er ikke bestått.

Ny eller utsatt eksamen avlegges påfølgende studieår, eventuelt kan det søkes om å avlegge den det nærmest følgende semesteret (høst).

Plagiatkontroll/fusk:
Bacheloroppgaver skal til elektronisk plagiatkontroll. Andre emner og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold

Evaluering av emnet

Resultatene etter emneevaluering (EVA 3) behandles av lærergruppen og eksterne veiledere fra bedriftene.

Litteratur

Prosjekthåndbok med retningslinjer for prosjektvirksomheten ved Avdeling for ingeniørfag.

Det forventes at studentene selv finner frem relevant litteratur til den problemstillingen som skal løses

Epostadresse til emneansvarlig: sissel.larsen@hiof.no

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. juli 2020 02:55:29