Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Beathe Kiland Granerud
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSB1209 Biomedisinsk analyse (Høst 2018–Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i bioingeniørfag

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studenten kan

 • beskrive grunnleggende prinsipper for fotometriske og elektrokjemiske målinger og mikroskop
 • beskrive utvalgte instrumenters oppbygging, virkemåte, muligheter og begrensninger

Ferdigheter:
Studenten kan

 • bruke og velge egnet laboratorieutstyr som vekter, pipetter, sentrifuger og mikroskop
 • lage reagenser og sørge for forskriftsmessig merking og oppbevaring
 • utføre beregninger som er aktuelle i laboratoriet
 • utføre kvantitativt analysearbeid og bruke utvalgte analyseinstrumenter
 • foreta kontroll og vedlikehold av enkle analyseinstrumenter og mikroskop
 • vurdere kvalitet på analyseoppsett etter kontrollresultater
 • skrive rapport fra laboratorieøvelser

Generell kompetanse:
Studenten kan

 • innhente informasjon og følge prosedyrer for å ivareta helse, miljø og sikkerhet på laboratoriet
 • reflektere over kvaliteten på eget analysearbeid og egen kommunikasjon
 • forklare betydningen av kvalitetssikring innen laboratoriearbeid
 • arbeide i henhold til bioingeniørenes yrkesetiske retningslinjer

Innhold

Innholdet er valgt med utgangspunkt i bioingeniørfaglige problemstillinger, og ses i sammenheng med øvrige emner i samme studieår. Emnet danner grunnlag for videre arbeid med medisinske laboratorieemner i 2. og 3. studieår.

 • Utvalgte temaer fra elektrisitetslære, elektronikk og optikk
 • Emisjon og absorpsjon av stråling
 • Spektrofotometriske målemetoder og instrumenter; UV-/synlig spekrofotometri
 • Prinsipper, bruk, muligheter og begrensninger ved fotometriske målinger
 • Turbidimetri og nefelometri
 • Atomabsorpsjon og flammeemisjon
 • Elektrokjemiske målemetoder og instrumenter; ioneselektive elektroder, biosensorer, celleteller
 • Mikroskop, ulike belysningsmetoder
 • Grunnleggende laboratorieteknisk arbeid, som valg og riktig bruk av utstyr, fremstilling av reagenser, påvisning og måling av analytter
 • Beregninger og presentasjon av analyseresultater
 • Bruk av prosedyrer for internkontroll og kvalitetssikring
 • Kontroll av laboratorieutstyr

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsing, praktisk laboratoriearbeid, rapportskriving, demontrasjoner og ekstern praksis.

Enklete forelesninger er obligatoriske og informeres om ved studiestart.

Arbeidsomfang

400-450 timer

Praksis

Laboratoriearbeid internt i høgskolens laboratorier, slik det er beskrevet i undervisningsplanen.
En uke ekstern praksis i primærhelsetjenesten eller på poliklinikk.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk deltagelse på laboratorieøvelser (10-15 øvelser)
 • Obligatorisk tilstedeværelse i timeplanfestet gruppearbeid, obligatoriske forelesninger, seminar og tester
 • 3-6 laboratorierapporter, godkjent etter gitte kriterier. (1-2 fra gruppearbeid og 2-4 fra individuelt arbeid)
 • Godkjent seminaroppgave (vår)
 • Godkjent praktisk prøve (vår)
 • Innlevering av refleksjonsnotat og praksisnotat fra godkjent ekstern praksis (vår)

Nærmere definerte krav fastsettes i undervisningsplanen. Godkjente øvinger er gyldige i tre påfølgende semester. Tilbakemelding på arbeidskrav gis skriftli eller muntlig.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen (4 timer)
Tillatt hjelpemiddel: Kalkulator, med tomt minne, som ikke kan regne symbolsk eller kommunisere trådløst.
Det benyttes bokstavkarakterer A - F.

Sensorordning

To interne sensorer.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 09.05.2018

Bishop, M.L., Fody, E.P. og Schoeff, L.E. (2017): Clinical Chemistry. Principles, Techniques, and Correlations. (8.utg.). Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins. ISBN 978-1496335586

HiØ: Laboratoriekompendium

Utleveres som elektronisk kompendium

Harris D. C (2016): Quantitative Chemical Analysis (9. utg). New York: W.H. Freeman and Company. ISBN: 978-1464135385

 • Kap 13: Fundamentals of electrochemistry (s. 279-301)
 • Kap 14: Electrodes and potentiometry (s. 308-335)
 • Kap 17: Fundamentals of spectrometry (s. 393-141)
 • Kap 19: Spectrophotometers (s. 445-463)
 • Kap 20: Atomic spectroscopy

Burtis, C. A. og Bruns, D. E. (2015) Tietz fundamentals of clinical chemistry and molecular diagnostics. (7. utg.). Atlanta: Elsevier Saunders, ISBN 978-1-4557-4165-6

 • Kap 9: Optical techniques (s. 129-149)
 • Kap 10: Electrochemistry and chemical sensors (s. 151-169)

Støttelitteratur

Laane, M. M. og Lie, T. (2007) Moderne mikroskopi med enkle metoder. Oslo: Unipub. ISBN 9788274772816 

Diverse litteratur utlevert i undervisningen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 02:56:11