Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad.
Emneansvarlig:
Kjetil Novang Gulbrandsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRB10016 Bygningsfysikk (Høst 2018–Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i ingeniørfag:

 • bygg
 • bygg, Tress

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Allmennkunnskap om de vanligste byggematerialene og begrepene.

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • kjenner til prinsipper for oppbygging av klimaskjerm for en bygning
 • kjenner kriterier for gode materialvalg med tanke på egnethet og miljøbelastning
 • kjenner prinsippene for varmetransport gjennom en konstruksjonsdel og energiberegning av konstruksjoner
 • kjenner til mekanismer og risiko knyttet til fuktbelastning på og i konstruksjoner
 • kjenner til hovedprinsipper for lydisolering
 • kjenner til hovedprinsipper for sikring mot brann i bygninger
 • har kunnskap om hvordan et DAK tegneverktøy fungerer og hvilke anvendelse denne typen hjelpemidler har ved prosjektering
 • kjenner oppbygging og innhold i Teknisk Forskrift, TEK 17

Ferdigheter
Studenten

 • kan bygge opp en klimaskjerm som ivaretar alle bygningsfysike problemstillinger
 • kan beregne varmetap ved transmisjon
 • kan vurdere lydisolerende egenskaper ved ulike konstruktive oppbygginger
 • kan angi konstruktive brannsikringstiltak for bygninger utfra preaksepterte løsninger
 • kan tegne småhus ved hjelp av REVIT programvare
 • kan skrive bygningsmessige rapporter for sentrale bygningsfysiske tema i småhus

Generell kompetanse
Studenten

 • forstår oppbygging av regelregime i Teknisk forskrift og Veiledning til Teknisk forskrift.
 • har en helhetlig forståelse for hvordan et bygg fungerer og kan delta i et tverrfaglig prosjekteringsteam for en bygning
 • er bevisst på å planlegge for lav miljøbelastning og kan delta i diskusjoner om valg av ulike alternativer i et livssyklusperspektiv

Innhold

Følgende tema vil bli belyst:

 • Oppbygging av klimaskjerm for bygninger
 • Materialvalg for bygningers klimaskjerm, våtrom og innvendige skillekonstruksjoner
 • Grunnleggende om Miljøvurdering av materialer
 • Beregning av energiytelse og energistrømmer
 • Fuktsikring og enkle beregning av fuktrisiko
 • Grunnleggende vurderinger av inneklima og ventilasjon
 • Grunnprinsipper for lydisolering mot utvendig og innvendig støy
 • Grunnprinsipper for brannsikring av bygninger
 • Klimagassberegning for bygninger.
 • Hustegning med DAK-programmet REVIT
 • Introduksjon til BIM (Bygnings Informasjons Modeller)

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, prosjektarbeid, øvinger og ekskursjoner.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Besvare refleksjon om egen læring ved avslutningen av emnet.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Emnet har to deleksamener:

Deleksamen 1:
4 individuelle tester der de 3 beste legges til grunn for karakter. Vektes 60 % av total karakter.

Kun tester som er bestått kan inngå som grunnlag for karakter. Hjelpemidler ved tester, er kun utdelt kalkulator.

Deleksamen 2:
Individuell mappe.
Mappen skal inneholde 3 innleverte rapporter og byggemelding av et småhus, inklusive alle tegninger. Vektes 40% av total karakter.

Karakterregel A - F.
Det gis en samlet karakter i emnet.

Sensorordning

To interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Dersom deleksamen 1 skal forbedres, må alle tester som skal legges til grunn for ny karakter, avlegges på nytt. Dersom deleksamen 2 skal forbedres, må alle mappens bidrag også leveres på nytt.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 09.05.2018

Edvardsen, K.I., Ramstad, T. (2014) Trehus. Referanseverket for trehusbygging i Norge. SINTEF akademisk forlag, 464s.

Byggdetaljer fra Byggforsk

Støttelitteratur:

Hagentoft, C.-E., (2001), Introduction to building physics, Studentlitteratur AB, ISBN: 9789144018966

Øvrig litteratur kunngjøres før semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. juli 2020 02:54:15