Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Yonas Zewdu Ayele
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRB11517 Teknisk planlegging (Høst 2018–Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i ingeniørfag:

 • bygg
 • bygg, Tress

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • kjenner hovedtrekkene i plan- og bygningsloven og de ulike trinnene i en planprosess fra kommunedelplan til byggesøknad
 • kjenner hovedelementer for planlegging av vei, vann- og avløpsanlegg og i forhold til gjenvinning og sluttdisponering av restprodukter
 • kjenner hovedprinsipper for topografisk kartlegging og har grunnleggende kunnskaper om GIS-verktøy
 • har et bevisst forhold til miljømessige og samfunnsmessige utfordringer innen fagområdet

Ferdigheter
Studenten

 • kan anvende og bearbeide kunnskap innen teknisk planlegging til å analysere og gjøre selvstendige, begrunnede valg i møte med praktiske problemstillinger
 • kjenner til hvordan man bruker plan- og bygningsloven og kan fylle ut en byggesøknad
 • kan foreta enkel dimensjonering av vei,  vann- og avløpsanlegg
 • kan stikke ut prosjekterte bygningsanlegg i terrenget, kan forstå kart og bruke geografiske informasjonssystemer (GIS) i en praktisk sammenheng

Generell kompetanse
Studenten

 • har en helhetlig forståelse av organisering, myndighet, ansvar og roller innen tekniske planfag, og kan bidra med faglige innspill i tverrfaglige team
 • er bevisst på å planlegge miljøvennlig og kan sette planleggingen inn i et livsløpsperspektiv

Innhold

Organisering og roller i planleggingsprosessen:

 •  Begreper innen teknisk planlegging
 •  Organisering, myndighet, ansvar og roller innen tekniske planfag

Bruk av plan- og bygningsloven i teknisk planlegging:

 • Ulike plantyper
 • Reguleringsplaner
 • Byggesøknaden

Veg, vann og miljø:

 • Hovedelementer for planlegging, bygging og drift av infrastruktur som veg, vann- og avløpsnett
 • Håndtering av restprodukter (gjenvinning og sluttdisponering av avfall)
 • Viktige hensyn ved planlegging for framtidige klimaendringer og for å forhindre forurensning

Geomatikk:

 • Geodetisk grunnlag og koordinatsystem
 • Instrumentlære, detalj, eiendoms og grunnlagsmålinger
 • Beregning av enkeltpunktskoordinater og utstikkingsdata
 • Kartografi og geografiske informasjonssystemer (GIS)

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, prosjektarbeid, øvinger, feltarbeid, ekskursjoner.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Fire øvingsoppgaver i 1. semester
 • Feltøvelse i geomatikk med varighet en uke i 2. semester

  Innholdet i arbeidskravene fastsettes i emnets undervisningsplan
  Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Emnet har to deleksamener, som hver teller 50% av samlet karakter i emnet.

Deleksamen 1: 4 timers individuell skriftlig skoleeksamen i 1. semester.
Tillatte hjelpemidler: Utdelt lommekalkulator og utlevert formelsamling på eksamen.

Deleksamen 2: Mappe med to gruppeoppgaver og en avsluttende semesteroppgave i 2. semester. Semesteroppgaven leveres som gruppeoppgave.

Det gis en samlet karakter i emnet.
Begge deleksamener må være bestått for å få karakter i emnet.
Karakterregel A - F.

Ved klage på karakter på deleksamen 2, må alle gruppens medlemmer samtykke i og underskrive klagen.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Dersom deleksamen 2 vurderes til karakter F (ikke bestått), må alle mappens bidrag leveres på nytt.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 09.05.2018

Skogseth, T., Norberg, D. (2014) Grunnleggende landmåling, Gyldendal forlag, 352 s.

Støttelitteratur:

W Schofield and M Breach (2007), Engineering Surveying, CRC Press, Sixth Edition, ISBN: 1351377868 ISBN: 9781351377867

S.K. Roy (2010), Fundamentals of Surveying, PHI Learning Pvt. Ltd, ISBN: 8120341988 ISBN: 9788120341982

Raymond Paul and Walter Whyte (2012), Basic Surveying, Routledge, ISBN: 8120341988 ISBN: 9788120341982

 John Clancy (2013), Site Surveying and Levelling, Routledge, ISBN: 1135138168 ISBN:   9781135138165

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 02:56:12