Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Geir Flote
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB21512 Konstruksjonsteknikk 1 (Høst 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i ingeniørfag

 • Bygg
 • Bygg, Tress

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Bestått emne IRF14015 Mekanikk 1, eller tilsvarende.

Undervisningssemester

3.  semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten

 • kjenner innhold og oppbygging i Eurokode 1990 og 1991
 • kjenner til prinsipper for å bestemme karakteristiske laster og lastkombinasjoner på bygninger
 • kjenner til prinsipper for enkle bæresystemer og avstivingssystemer for bygninger
 • kjenner til hvordan man designer en statisk modell og fordeler laster til modellen med utgangspunkt i et reelt bygg
 • kjenner til hvordan man beregner og tegner moment, skjær og aksialkraft og forsyvninger i statisk bestemte og ubestemte konstruksjoner
 • kjenner til enhetslastmetoden, kraftmetoden og forskyvningsmetoden/matrisestatikk
 • kjenner til hva som er prinsippene bak et rammeprogram for databeregning av rammekonstruksjoner - forskyvningsmetoden / matrisestatikk

Ferdigheter

Studenten

 • kan beregne karakteristiske belastninger på bygninger
 • kan kombinerer ulike belastninger på bygninger og finne kritisk lastkombinasjon
 • kan bestemme enkle bæresystemer for bygninger
 • kan bestemme enkle avstivingssystemer for bygninger
 • kan designe en statisk modell med utgangspunkt i et reelt bygg
 • kan bestemme om en konstruksjon er statisk bestemt eller statisk ubestemt
 • kan beregne og fordele laster og bestemme lastvirkning i statisk bestemte og ubestemte konstruksjoner og tegne moment, skjær og aksialkraft-diagram
 • kan beregne forsyvninger / rotasjoner
 • kan gjøre beregninger ved bruk av enhetslastmetoden, kraftmetoden og forsyvningsmetoden / matrisestatikk

Generell kompetanse

Studenten

 • har tilstrekkelig forståelse til å delta i diskusjoner rundt valg av bæresystem og avstivingssystem
 • har tilstrekkelig forståelse til å bidra til å kvalitetssikre logikken i et bæresystem
 • har tilstrekkelig oversikt til å kunne gjøre overslagsberegninger som kvalitetssikring

Innhold

Følgende tema vil bli belyst:

 • Beregning av karakteristiske laster for egenlast, nyttelast, vind og snø.
 • Fastlegge dimensjonerende lastkombinasjoner.
 • Typiske bæresystemer for vertikale laster.
 • Typiske avstivingssystemer.
 • Identifisere statisk bestemte og statisk ubestemte konstruksjoner.
 • Etablering av statisk modell for enkle byggverk inklusive vurdering av opplagerbetingelser.
 • Bestemme lastfordeling til statisk system.
 • Beregne lastvirkningen moment, skjær og aksialkraft utfra påførte laster.
 • Etablere moment, skjær og aksialkraftdiagram.
 • Beregninger ved bruk av enhetslastmetoden
 • Beregninger ved bruk av kraftmetoden
 • Beregninger ved bruk av forskyvningsmetoden / matrisestatikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger og ekskursjoner.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Øvinger, som defineres nærmere i emnets undervisningsplan.

  Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen.

Tillatte hjelpemidler: Utdelt lommekalkulator og egne Eurokoder for lastberegning.

Det benyttes bokstavkarakterer A - F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Norske standarder: NS-EN 1990, NS-EN 1991-1-1, NS-EN 1991-1-3,NS-EN 1991-1-4,

Øvrig litteratur angis før semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 02:56:13