Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Yonas Zewdu Ayele
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRB30018 Vegplanlegging (Høst 2018–Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgemne i Bachelor i ingeniørfag:

 • bygg
 • bygg, Tress

Absolutte forkunnskaper

Bestått emne IRB11517 Teknisk planlegging, eller tilsvarende.

Undervisningssemester

5. semester (høst) og 6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • kjenner konsekvenser for miljø og samfunn i forbindelse med vegbygging
 • kjenner grunnleggende prinsipper for planlegging og prosjektering av veger
 • kjenner grunnleggende prinsipper for overbygging og dimensjonering av veger
 • kjenner prinsipper for drift og vedlikehold av veger
 • kjenner grunnleggende prinsipper for geometrisk utforming av veger
 • kjenner oppbyggingen av en vegkonstruksjon
 • kjenner grunnlagsmaterialet som er nødvendig for prosjektering av veger
 • kjenner vegbyggeprosessen innefor rammen av aktuelle lover og normaler
 • forstår drenssystem og krav til utforming av åpen, delvis lukket eller lukket drenering
 • kjenner grunnleggende prinsipper for beregning av støy og retningslinjer for behandling av støy og utforming av støyskjemer og støyvoller

Ferdigheter
Studenten

 • kan utarbeide sammfunnsøkonomiske kalkyler for alternative vegprosjekt
 • kan  beregne geometriske krav til vegkurvatur (horissontal- og vertikalkurvatur)
 • kan utføre detaljert veggeometri med vekt på linjekonstruksjon, tverrprofilutforming og linjeføring
 • kan utføre risiko- og sårbarhetsanalyser av en veg
 • kan bruke lover og regler

Generell kompetanse
Studenten

 • har helhetlig forståelse av vegens rolle i det totale transportarbeidet og vegtransportens påvirkning på miljø og samfunn
 • har oversikt over de krav som stilles fra brukere og myndigheter til en moderne vegkonstruksjon
 • forstår betydningen av miljø- og klimapåvirkning i vegprosjekt

Innhold

Emnet gir en innføring i følgende temaer:

Konsekvensanalyse: Beregning av samfunnsøkonomiske kostnader og ikke prissatte miljøkonsekvenser med hovedvekt på metode.

Miljø- og klimapåvirkning: Risiko- og sårbarhetsanalyser av klimaparametere (nedbør og temperatur) på vegbyggingsmaterialer, vegkonstruksjon og transportsystemer.

Aktuelle lover og normaler: Vegloven, Plan- og bygningsloven, normalene for Veg- og gateutforming (N100), Vegbygging (N200), Vegoppmerking (N302), Standard for drift og vedlikehold av riksveger (R610) og Trafikksikkerhetsutstyr/Tekniske krav (R310)

Linjekonstruksjon og veggeometri: Velge riktige parametere og velge vegstandardklasse med tanke på linjekonstruksjon, samt konstruere veglinjer i terrenget. Dimensjonere en vegkonstruksjon etter vegnormalene.

Tverrprofilutforming og linjeføringsteori: Bakgrunn for tverrprofilutforming (bredder, høyder, utforming av elementer) og teoretisk grunnlag for geometrisk utforming og beregning av linjeføringsparametere uavhengig av vegnormalene.

Støyberegning: Støyens utbredelse fra veg og metode for beregning av støy etter Nordisk beregningsmetode. Bakgrunn for retningslinjer for beghandling av støy og utforming av støyskjemer og støyvoller.

Dreneringsforhold: Innføring i drenssystem, dreneringsvedlikehold o.a. og faser av dreneringen: kartlegging av vegparseller med ikke tilfredstillende drenering, finne årsak til dreneringsproblemer og løsninger for forbedring.

Drift og vedlikehold av veger: Oversikt over grunnlag for opptimal vedlikeholdsstandard og vegrehabiliterinng. Grundig innføring i metoder for og effekt av drift og vedlikehold av veger og gater.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, prosjektarbeid og øvinger.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Ingen

Eksamen

Sluttvurdering består av to deleksamener:

Deleksamen 1:
3 timers skriftlig teorieksamen som vektes 60% av total karakter.
Teorieksamen avholdes ved avslutning av høstsemesteret.

Tillatte hjelpemidler: Utdelt lommekalkulator. 

Deleksamen 2:
Prosjektoppgave i gruppe som vektes 40% av total karakter. Prosjektoppgave leveres ved semesteravslutning i mars.

Det gis en samlet, individuell karakter etter karakterregel A-F. Begge deleksamener må være bestått for at det gis karakter i emnet.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny/utsatt eksamen, kan studenten velge hvilke(-n) deleksamen(-er) som skal avlegges.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.

Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 09.05.2018

Vegutforming for ingeniørutdanningen, 2007, Jørgensen og Kvam.

Veg- og gateutforming, håndbok-N100, SVV (Statens Vegvesen, www.vegvesen.no).

Vegbygging, håndbok-N200, SVV.

Vegoppmerking, Håndbok-N302, SVV

Standard for drift og vedlikehold av riksveger, Håndbok-R610, SVV

Trafikksikkerhetsutstyr - Teknikse krav, Håndbok-R310, SVV

Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, håndbok-V176, SVV.

Støttelitteratur: Konsekvensanalyser, håndbok-V712, SVV.

Støttelitteratur:

P H Wright and K Dixon (2003), Highway Engineering, Wiley, John & Sons, Inc., 7th Edition, ISBN-13: 978-0471264613 ISBN-10: 047126461X

American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) (2011), A Policy on Geometric Design of Highways and Streets, AASHTO, 6th Edition, ISBN: 978-1-56051-508-1

California Department of Transportation (2017), Highway design manual, California Department of Transportation   

C.S. Papacostas, P.D. Prevedouros (2000), Transportation Engineering and Planning, Pearson, 3rd Edition, ISBN-13: 978-0130814197 ISBN-10: 0130814199

Myer Kutz (2011), Handbook of Transportation Engineering, Volume I: Systems and Operations, McGraw-Hill Education, Second Edition, ISBN: 9780071614924

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. juli 2020 02:52:46