Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Inge Richard Eeg
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRB33016 Konstruksjonsteknikk 3 (Høst 2018–Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgemne i Bachelorstudium i ingeniørfag:

 • bygg
 • bygg, Tress

  Absolutte forkunnskaper

  Bestått eksamen i emnene
  Konstruksjonsteknikk 1 og
  Mekanikk 1, eller tilsvarende

  Anbefalte forkunnskaper

  Bestått eksamen i emnet Konstruksjonsteknikk 2, eller tilsvarende.

  Undervisningssemester

  5. og 6. (høst og vår).

  Studentens læringsutbytte etter bestått emne

  Kunnskap
  Studenten

  • Kjenner til betongens dimensjoneringskriterier i bruksgrensetilstand.
  • Kan vurdere risiko for plateknekning i tynnveggede stålprofiler.
  • Kan vurdere knekklengde for enkle stålrammesystemer.
  • Kan designe enkle knutepunkt for stål og betongkonstruksjoner.
  • Kan vurdere valg av fundamenteringssystem.
  • Kjenner til oppbygging av en stivhetsmatrise og enkle systemer for beregning i rammeprogram.

   Ferdigheter
   Studenten

   • Kan kontrollere betong i bruksgrensetilstand.
   • Kan fastlegge knekklengder for enkle stålrammer på systemnivå.
   • Kan kontrollere oppsveisede tverrsnitt for plateknekning i stål.
   • Kan bestemme knutepunktløsninger for enkle systemer i stål og betong.
   • Kan dimensjonere plasstøpte søyle og stripefundamenter.
   • Kan benytte rammeprogram til å beregne lastvirkning i rammekonstruksjoner.

   Generell kompetanse
   Studenten

   • Har tilstrekkelig konstruktiv forståelse til å delta i diskusjoner rundt bæresystem i enkle bygninger.
   • Har tilstrekkelig kompetanse til å arbeide selvstendig med dimensjonering av enkle konstruksjoner.

   Innhold

   Følgende tema vil bli belyst:

   • Grunnleggende matrisestatikk
   • Plasstøpt betong: Gjennomlokking
   • Plasstøpt betong: Dimensjonering av søyle og stripefundamenter
   • Plasstøpt betong: Bruksgrensetilstand
   • Betongelementer: Knutepunktdesign
   • Stål: Knutepunktdesign
   • Stål: Plateknekning
   • Stål: Stabilitet av rammer
   • Rammeberegning med rammeprogram
   • Prosjektoppgave: Prosjektering av bygg med plasstøpte fundamenter, stålbæring og hulldekker.

   Undervisnings- og læringsformer

   Forelesninger, prosjektarbeid.

   Arbeidsomfang

   250-300 timer

   Praksis

   Ingen

   Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

   Ingen

   Eksamen

   Sluttvurdering består av to deleksamener:

   Deleksamen 1:
   3 timers skriftlig teorieksamen som vektes 60 % av total karakter. Teorieksamen avholdes ved avslutning av høstsemesteret.

   Tillatte hjelpemidler: Utdelt lommekalkulator og egne Eurokoder. Øvrige formler vil bli oppgitt.

   Deleksamen 2:
   Prosjektoppgave i gruppe, som vektes 40 % av total karakter.  Prosjektoppgave leveres ved emnets avslutning i mars.

   Det gis en samlet karakter.

   Karakterregel A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

   Begge deleksamener må være bestått for at det gis karakter i emnet.

   Dersom kandidaten ønsker å klage på karakterfastsettelsen i deleksamen 2, må alle gruppens medlemmer signere klagen.

   Sensorordning

   En intern og en ekstern sensor.

   Vilkår for ny/utsatt eksamen

   Ved ny/utsatt eksamen, kan studenten velge hvilke(-n) deleksamen(-er) som skal avlegges.

   Evaluering av emnet

   Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
   Skriftlig sluttevaluering av emnet.

   Litteratur

   Litteraturlisten er sist oppdatert i 2016

   Eurokoder for laster, stål og betong.

   Betongkonstruksjoner (2015). Svein I. Sørensen.

   Dimensjonering av stålkonstruksjoner (2015). Per Kr. Larsen

   Øvrig litteratur avklares ved semesterstart.

   Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 02:56:15