Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Kjetil Novang Gulbrandsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRB34516 Energi og miljø i bygg (Høst 2018–Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgemne i Bachelor i ingeniørfag:

 • bygg
 • bygg, Tress

Absolutte forkunnskaper

Bestått emnet Bygningsfysikk eller tilsvarende.

Undervisningssemester

5. og 6. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

  • Kan grunnleggende termodynamisk lover.
  • Kan redegjøre for prinsipper bak varmeveksling i tekniske anlegg.
  • Kan redegjøre for hvordan en varmepumpe fungerer og aktuelle anvendelser i bygninger.
  • Kjenner til prinsipper for delmåling og logging av energiposter
  • Kjenner oppbygging og bruk av standarder for U-verdiberegninger og energiberegninger.
  • Kjenner til betydningen av kuldebroer og lekkasjetall for bygningers varmetap.
  • Kjenner til grunnleggende sammenhenger mellom solinnstråling, termisk komfort og kjølebehov.
  • Kjenner til ulike verktøy for kartlegging av materialers miljøbelastning.
  • Kjenner oppbygging av sertifiseringssystemet BREEAM og kan analysere enkle bygninger etter dette systemet.

   Ferdigheter
   Studenten

    • Kan vurdere egnethet av ulike kilder til fornybar energi for en bygning.
    • Kan beregne energikonsekvens av infiltrasjon i en bygning.
    • Kan prinsippene for test av lekkasjetall for et enkelt delvolum.
    • Kan gjennomføre beregning av kuldebroverdi ved bruk av programvare, og kan beregne normalisert kuldebro for bygninger.
    • Kan gjennomføre fuktanalyse av en konstruktiv oppbygging med stasjonære beregningsverktøy.
    • Kan fastlegge miljøbelastning av ulike materialvalg med tanke på indikatorer gitt i LCA-standarder – ISO 14000-serien.
    • Kan gjennomføre en vurdering av poengsum etter BREEAM - BREEAM preanalyse - for enkle bygninger.

    Generell kompetanse
    Studenten

     • Har tilstrekkelig forståelse til å delta i diskusjoner rundt energiytelse i prosjekteringsteam.
     • Kan etablere et bygningsfysisk premissdokument som arbeidsdokument i prosjekteringsteam.
     • Kan delta i tidligfase diskusjon om ambisjonsnivå for BREEAM klassifisering og kjenne mulighetene som ligger i Preanalyseverktøyet.

     Innhold

     Følgende tema vil bli belyst:

     • Generelt om termodynamikk
     • Grunnleggende om varmevekslere og varmepumpe
     • U-verdi beregninger mot grunnen
     • Beregning av normalisert kuldebro. Kuldebrovurderinger ved hjelp av tabeller og ved hjelp av dataprogram
     • Vurdering av fuktrisiko. Beregning med stasjonær metode og innføring i dynamisk analyse med dataprogram
     • Termografering av bygg
     • Test av lekkasjetall
     • Gjennomføring av energiberegning for enkle bygninger ved hjelp av dataverktøy
     • Kontroll av termisk komfort ved beregning av pmv/ ppd
     • Prinsipper for LCA som verktøy for materialvalg. Introduksjon til programvare
     • Tredjeparts sertifiseringssystemer for bygningsmaterialer
     • Klimagassberegninger for bygninger
     • BREEAM miljøsertifisering for bygninger - introduksjon til metode og bruk i prosjektoppgave

     Undervisnings- og læringsformer

     Forelesninger, prosjektarbeid, øvinger og ekskursjoner.

     Arbeidsomfang

     250-300 timer

     Praksis

     Ingen

     Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

     Besvare refleksjon om egen læring ved avslutning av faget.

     Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

     Eksamen

     Sluttvurdering består av to deleksamener:

     Deleksamen 1:
     3 timers skriftlig teorieksamen som vektes 60% av total karakter.
     Teorieksamen avholdes ved avslutning av høstsemesteret.

     Tillatte hjelpemidler: Utdelt lommekalkulator og egne norske energistandarder. Øvrige nødvendige formler vil bli oppgitt. Utover dette ingen tillatte hjelpemidler.

     Deleksamen 2:
     Prosjektoppgave i gruppe som vektes 40% av total karakter. Prosjektoppgave leveres ved semesteravslutning i mars.

     Det gis en samlet, individuell karakter etter karakterregel A-F. Begge deleksamener må være bestått for at det gis karakter i emnet.

     Sensorordning

     En intern og en ekstern sensor.

     Vilkår for ny/utsatt eksamen

     Ved ny/utsatt eksamen, kan studenten velge hvilke(-n) deleksamen(-er) som skal avlegges.

     Evaluering av emnet

     Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
     Skriftlig sluttevaluering av emnet.

     Litteratur

     Litteraturlista er sist oppdatert 09.05.2018

     BREEAM Nor manual.

     Byggforskpublikasjoner innen energi og fukt.

     Støttelitteratur:

     Hensen, J.L.M. and R. Lamberts (2011). Building performance simulation for design and operation. Oxon, UK, Spon Press. 

     Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 02:56:15