Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Inge Richard Eeg
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRB35618 Betongteknologi (Høst 2018–Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgemne for Bachelor i ingeniørfag:

 • bygg
 • bygg, Tress

Anbefalte forkunnskaper

Tema Materiallære fra emne IRB22515 Statistikk og materiallære.

Undervisningssemester

5. semester (høst) og 6.semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om:

 • grunnleggende betongteknologiske begreper og sammenhenger
 • grunnleggende egenskaper til sement, tilslag, tilsetningsstoffer og tilsetningsmaterialer
 • grunnleggende kunnskaper om betong og miljø
 • nedbrytningsmekanismer
 • herdeteknologi
 • armeringsystemer (herunder fiberteknologi)
 • høyfast betong
 • lettbetong
 • utførelse og etterbehandling
 • grunnleggende bruddmekanikk
 • betong og brann
 • gjeldende fagstandarder


Ferdigheter

Studenten kan:

 • analysere og bestemme ulike betongers sammensetning og anvendelsesområder
 • analysere og bestemme ulike nedbrytningsmekanismer og utbedringsmetoder
 • benytte programvare til å kunne simulere herdeutvikling
 • benytte programvare til å bestemme stålfiberarmering til ulike formål
 • benytte ulike støpeteknikker og etterbehandling / herdetiltak
 • forstå LCA og benytte EPD'er
 • anvende gjeldende standarder


Generell kompetanse

Studenten:

 • har i løpet av emnet opparbeidet seg kunnskap til å proporsjonere riktig betong til ulike anvendelsesområder
 • kan analysere og beskrive skademekanismer, årsaker og relevante utbedringsmetoder
 • forstår viktigheten av å planlegge og benytte riktig betong relatert til minst mulig miljøbelastning
 • kan kalkulere ulike betonger og leveranse

Innhold

Følgende tema vil bli behandlet:

 • Produksjon av klinker og sement
 • Egenskaper til de ulike delmaterialer
 • Fersk betongs egenskaper (reologi)
 • Herdet betongs egenskaper
 • Herdeprosessen / herdetiltak
 • Herdeteknologi
 • Armeringsmetoder
 • Praktisk utførelse
 • Bestandighet
 • Betong og brann
 • Gjeldende standarder
 • Struktur og poresystemer

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, frivillige øvinger, prosjektoppgave og befaringer.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Ingen

Eksamen

Sluttvurdering består av to deleksamener:

Deleksamen 1:
3 timers skriftlig teorieksamen som vektes 60% av total karakter.
Teorieksamen avholdes ved avslutning av høstsemesteret.
Tillatte hjelpemidler: Utdelt lommekalkulator.

Deleksamen 2:
Prosjektoppgave i gruppe som vektes 40% av total karakter. Prosjektoppgave leveres ved emneavslutning i mars.

Det gis en samlet, individuell karakter etter karakterregel A-F. Begge deleksamener må være bestått for at det gis karakter i emnet.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny/utsatt eksamen, kan studenten velge hvilke(-n) deleksamen(-er) som skal avlegges.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer og studenter.

Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert i 2016.

Maage, M. (2015), BETONG, Regelverk, teknologi og utførelse. Byggenæringens forlag

NS-EN 206:2013 + NA: 2014 (Betong, Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 02:56:16