Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Torbjørn Friborg
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRB36018 Vann- og miljøteknikk (Høst 2018–Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgemne for Bachelorstudium i ingeniørfag:

 • bygg
 • bygg, Tress

Absolutte forkunnskaper

Bestått emne IRB11517 Teknisk planlegging, eller tilsvarende.

Undervisningssemester

5. semester (høst) og 6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten:

 • finner fram i og bruker eksisterende lovverk innenfor vann- og miljøområdet
 • kjenner viktige forhold knyttet til planlegging, drift- og vedlikehold av vann- og avløpssystemer
 • kjenner hovedprinsippene for vann- og avløpsrensing og kan forklare egenskaper og kvalitet knyttet til ulike vannkilder og resipienter
 • kjenner metoder for behandling og bruk av slam og hovedelementer angående innsamling, gjenvinning og sluttdisponering av avfall

Ferdigheter
Kandidaten:

 • beskriver og dimensjonerer hovedkomponentene i vannforsynings- og avløpssystem
 • anvender og bearbeider kunnskap innen vann- og miljøteknikk og gjøre selvstendige, begrunnede valg i møte med praktiske problemstillinger
 • beskriver alternative metoder for slamhåndtering og håndtering av avfall

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • har en helhetlig forståelse av organisering, myndighet, ansvar og roller innen vann- og miljøsektoren og kan bidra med faglige innspill i tverrfaglige team
 • har et bevisst forhold til miljømessige og samfunnsmessige utfordringer innen fagområdet
 • velger bevisst miljøvennlige løsninger

Innhold

Emnet gir innføring i følgende temaer:

Vannforsyning:
Vannforbruk, vannkvalitet, vannbehandling, oppbygging og utforming av vannforsyningssystemet, dimensjonering, modellering, materialvalg og utførelse.

Avløp:

Avløpsvannets mengde og sammensetning, avløpssystemets oppbygging og utforming, bærekraftig overvannshåndtering, dimensjonering, materialvalg og utførelse, avløpsrensing, slambehandling, resipientforhold.

Renovasjon:
Innsamling, behandling og sluttdisponering av avfall.

Kandidatene skal bli kjent med aktuelle lover og forskrifter; f.eks. drikkevannsforskriften, forurensningsloven, avfallsforskriften.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, prosjektarbeid, øvinger og ekskursjoner.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Ingen

Eksamen

Sluttvurdering består av to deleksamener:

Deleksamen 1:
3 timers skriftlig teorieksamen som vektes 60% av total karakter.
Teorieksamen avholdes ved avslutning av høstsemesteret.

Tillatte hjelpemidler: Utdelt lommekalkulator.

Deleksamen 2:
Prosjektoppgave i gruppe som vektes 40% av total karakter. Prosjektoppgave leveres ved semesteravslutning i mars.

Det gis en samlet, individuell karakter etter karakterregel A-F. Begge deleksamener må være bestått for at det gis karakter i emnet.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny/utsatt eksamen, kan studenten velge hvilke(-n) deleksamen(-er) som skal avlegges.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.

Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

ØDEGAARD, H. & NORHEIM, B. 2014, 2.utgave. Vann- og avløpsteknikk, Hamar, Norsk Vann.
I tillegg spesifiserte kompendier / dokumenter som oppgis i forelesningene

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 02:56:16