Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Beathe Kiland Granerud
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRBIO12018 Etikk, kommunikasjon og samhandling (Høst 2018–Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i bioingeniørfag

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper
Studenten kan

 • beskrive bioingeniørers og andre helseprofesjoners rolle i helsetjenesten
 • vise kjennskap til lovbestemmelser som er sentrale for yrkesutøvelsen
 • gjøre rede for hvordan taushetsplikt og krav til samtykke skal ivaretas
 • vise kjennskap til utvalgte etiske teorier og refleksjonsmodeller
 • beskrive utfordringer i kommunikasjon med kollegaer og pasienter
 • beskrive hvordan egen og andres atferd påvirker gruppeprosesser

Ferdigheter
Studenten kan

 • gjenkjenne og beskrive etiske aspekter ved bioingeniørfaglig arbeid
 • anvende en modell for systematisk etisk refleksjon
 • anvende kommunikasjonsteori og kunnskaper om gruppedynamikk

Generell kompetanse
Studenten kan

 • samhandle med og vise respekt og empati for pasienter og kollegaer innen egen og andre helseprofesjoner

Innhold

 • Bioingeniøren - faget og yrket
  • yrkesrolle, arbeidsområder, autorisasjon
  • organisering av helsetjenesten
  • aktuelle lovbestemmelser; taushetsplikt, pasientrettigheter med mer
 • Etikk og etiske teorier
  • verdier, normer, ulike etiske retninger
  • rettferdighetsteori, menneskerettigheter, paternalisme, autonomi
  • omsorg, empati, altruisme
  • medisinsk etikk, profesjonsetikk, yrkesetiske retningslinjer

 • Bruk av refleksjonsmodeller på yrkesrelevante problemstillinger

 • Kommunikasjon
  • grunnleggende begreper, kommunikasjonsmodeller
  • samhandling i grupper, gruppedynamikk, konflikthåndtering
  • samhandling med pasienter og kollegaer innen egen og andre helseprofesjoner
  • spesielle utfordringer tilknyttet egne fordommer, kultur, språk, aldersgrupper, subkulturer, ulike funksjonshemminger
 • Bruk av kommunikasjonsteori

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, simulering og seminarer.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Tilstedeværelse i timeplanfestet undervisning - forelesninger, gruppearbeid, simulering, gruppeveiledning og seminarer
 • Godkjent innleveringsoppgave (gruppe) - 2000 ord +/-10%

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Muntlig gruppeeksamen (30-60 minutter) i vårsemeteret.

Ved tvil om bestått kan det gjennomføres individuell muntlig høring.

Karakterregel bestått/ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Godkjente arbeidskrav ikke eldre enn tre semestre.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 09.05.2018

Carson, S. G. og Kosberg, N. (2011). Etikk: Teori og praksis
Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-34084-1

Eide, H. og Eide, T. (2017). Kommunikasjon i relasjoner. (3.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-50056-3

NITO / BFI (Bioingeniørfaglig institutt). (2013).  Etikk for bioingeniører. 2.utg. Oslo: NITO/BFI

Utleveres som elektronisk kompendium:

Henriksen, J.-O. og Vetlesen, A. J. (2006). Nærhet og distanse: Grunnlag, verdier og etisk teori i arbeid med mennesker. (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-35554-5
Kap 1: Politiske og samfunnsmessige rammebetingelser i endring (s. 18-30)
Kap. 8: En kognitiv teori om moralsk utvikling (s.114-130)
Kap 19 (utdrag): KLOK: En modell for etisk stillingstaken (s. 260-263)

Ruyter, K.W., Førde R. og Solbakk J.H (2014) Medisinsk og helsefaglig etikk. (3. utg.). Oslo: Gyldendal norsk forlag. ISBN 978-82-05-46110-9
Kap 1 (utdrag): Ulike grunnlag og metoder i medisinsk og helsefaglig etikk (s. 27-46 og 64-70)
Kap 3 (utdrag): Klinisk medisinsk etikk (s. 127-144)

Leenderts T. Aa. (2014).  Person og profesjon. (3. utg) Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-44960-2
Kap 1 (utdrag): Våre menneskelige grunnvilkår (s. 28-45)

Einarsen, S. og Skogstad, A. (red)(2016). Den dyktige medarbeider. (2. utg). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 987-82-450-1986-5
Kap 2: Den destruktive medarbeider (s. 275-298)

Kjelsberg, R. (2017) Teknologi og vitenskap. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02480-6
Kap 13: Mennesket: Flokkdyr eller individ? (s. 277-296)
Kap 14 (utdrag): Ingeniøren i samfunnet (s. 306-308)
Kap 15: Næringslivsvirksomhet, arbeidsliv og etikk (s. 317-341)

Diverse materiell som utleveres i timen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 02:56:17