Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlige:
 • Anne-Margrethe Borg
 • Norunn Storbakk
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRBIO20011 Medisinske laboratorieemner 1 (immunologi, transfusjonsmedisin, hematologi og kvalitetsutvikling) (Høst 2018–Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i bioingeniørfag

Absolutte forkunnskaper

Bestått eksamen i alle emner i første studieår.

Undervisningssemester

3. og 4. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten kan

 • beskrive immunsystemets oppbygning og funksjon
 • forklare hovedprinsippene som inngår i analyse av komponenter i biologisk materiale
 • vurdere analyseresultaters pålitelighet ut fra kunnskaper i medisinsk laboratorieteknologi og  statistikk, ut fra forståelse av metoders muligheter, begrensninger og feilkilder og ut fra  kunnskaper i laboratoriemedisin
 • forklare betydningen av og kjenner til oppbyggingen av helhetlige kvalitetssystemer
 • gjøre rede for nasjonale standarder og veiledningsdokumenter for godkjenning, akkreditering eller sertifisering av laboratorier
 • gjøre rede for bioingeniørens funksjon og medisinske laboratoriers plass i helsevesenet

Ferdigheter:

Studenten kan

 • utføre og vurdere kvaliteten av laboratorieteknisk arbeid fra prøvetaking til analysesvar eller blodprodukt foreligger
 • utarbeide og følge laboratorieprosedyrer
 • sikre kvaliteten av laboratoriearbeidet

Generell kompetanse:

Studenten kan

 • vise pålitelighet i analysearbeidet og holdninger som fremmer kvalitetsatferd som orden, nøyaktighet og overholdelse av sikkerhetsregler
 • møte pasienter med respekt og forståelse og ivareta dem i prøvetakingssituasjonen
 • samarbeide med pasienter og kollegaer

Innhold

Immunologi:

 • Immunsystemets oppbygning og funksjon
 • Antistoffer

Laboratoriemedisin innen hematologi og transfusjonsmedisin. Hovedvekten legges på bruken av laboratorieundersøkelser for å stille diagnose, følge forløp av sykdom, kontrollere effekt av behandling og som ledd i forebyggende helsearbeid.

Hematologi:

 • Det hematologiske organsystem med blodcellenes utvikling, funksjon og morfologi.
 • Patologiske tilstander innen erytro-, myelo-, og trombopoiesen.
 • Den normale hemostase og forstyrrelser i denne.

Transfusjonsmedisin:

 • Blodtypesystemer og deres kliniske betydning.
 • Immunologisk betingede blodsykdommer.
 • Hemoterapi og transfusjonskomplikasjoner.

Medisinsk laboratorieteknologi med kvalitetsutvikling innen hematologi og transfusjonsmedisin.

 • Prøvetaking: Rekvirering, pasientforberedelser, utstyr, prøvetakingsteknikker, behandling og oppbevaring.
  Preanalytiske variabler; herunder identitetssikring, hygiene og smitteforebygging.
 • Blodprøvetaking av pasienter.
 • Prosedyrer i laboratoriet. Analysemetoders muligheter og begrensninger. Analytiske variabler. Intern analytisk kvalitetsovervåking og ekstern kvalitetsvurdering.
  Vurdering av analyseresultater i forhold til preanalytiske og analytiske variabler, og resultatenes medisinske sannsynlighet.
 • Internkontroll for helse, miljø og sikkerhet.
 • Bioingeniørens fagområde, laboratorienes plass i helsevesenet og yrkesetiske problemstillinger.

Hematologi:

 • Måling av hemoglobin og hematokrit/EVF, telling av blodceller og aktivitetsmåling av koagulasjonsfaktorer. Beregning av erytrocyttindekser.
 • Fremstilling og mikroskopisk vurdering av blodutstryk.
 • Automatiske analyseinstrumenter: hovedprinsipp for telling og differensiering av blodceller, måling av hemoglobin
  og bestemmelse av hematokrit, erytrocyttindekser og koagulasjonsfaktorer.

Transfusjonsmedisin:

 • Blodtypeserologi; Hemagglutinasjon med ulike reaksjonsbetingelser og teknikker for å bestemme blodgruppeantigener og antistoffer ved pre- og posttransfusjonstesting, svangerskapstesting og autoimmune sykdommer.
 • Blodkomponentfremstilling; Utvelging og tapping av blodgivere. Kommunikasjon mellom bioingeniør og blodgiver.
  Utstyr og teknikker for fremstilling av blodkomponenter. Behandling og oppbevaring av blodprodukter.
 • Godkjenningsordninger; GMP (Good Manufacturing Practice).

Kvalitetsutvikling:

 • Brukerkrav og myndighetskrav til laboratorier.
 • Nasjonale standarder med veiledningsdokumenter.
 • Oppbygging av et kvalitetssystem.
 • Akkreditering og sertifisering.
 • Utforming av prosedyre for måling av analytt (metodebeskrivelse).
 • Kontroll av automatpipette.
 • Diagnostisk sensitivitet og diagnostisk spesifisitet.
 • Bestemmelse av referanseområde for en analytt ved bruk av både parametrisk og ikke-parametrisk statistisk metode.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, laboratoriearbeid, gruppearbeid, praksisstudier i yrkesfeltet, diskusjoner og seminarer.

Arbeidsomfang

450 timer

Praksis

 • Laboratoriearbeid og blodprøvetaking internt i høgskolens laboratorier.
 • Ekstern praksis: Laboratoriearbeid og blodprøvetaking i medisinske laboratorier - en uke på  Blodbanken og en uke på Hematologigruppen, Medisinsk biokjemi.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Laboratorieøvelser (intern praksis): Hematologi (høst), Transfusjonsmedisin (vår) og Kvalitetsutvikling (vår)
 • Blodprøvetaking av medstudenter (høst og vår) og av pasienter på sykehus eller helsehus (vår)
 • Individuell skriftlig prøve i Immunologi (høst)
 • Individuell praktisk prøve i Transfusjonsmedisin (vår)

Godkjent laboratoriearbeid (intern praksis) er en forutsetning for å få gjennomføre ekstern praksis.
Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg for eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen (4 timer)

Tillatte hjelpemidler: Ingen
Det benyttes karakterregel A-F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 05.04 2017

Immunologi:

Abbas, A.B, Lichtman, A.H, Pillai, S. (2016). Basic Immunology (5.ed), Elsevier.

Hematologi og transfusjonsmedisin:

616.15 Ho
Hoffbrand, A.V. & P.A.H. Moss (2015). Essensial Haematology. John Wiley and Sons Ltd. ISBN 9781405198905

616.15 Ka
Karle, Hans & Henrik S. Birgens (2002). Hæmatologi : basisbog, 303 s. (5. udg.) København: Munksgaard ISBN 87-628-0242-9

616.07561 Bl
Husøy, Astrid-Mette (2017). Blodprøvetaking i praksis, 120 s. Oslo: Akribe ISBN 82-7950-099-5

615.39 Im
Immunohematology: principles and practice (2011). Edited by Eva D. Quinley, 411 s. (3rd ed.) Philadelphia: WoltersKluwer/Lippincott Williams & Wilkins ISBN 0-7817-8204-3

Veileder transfusjonstjenesten i Norge.

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-for-transfusjonstjenesten-i-norge

615.6 So
Solheim, Bjarte G. & Erik Thorsby (2007). Klinisk blodtransfusjon, 52 s. (13. utg.) Oslo: Immunologisk institutt, Rikshospitalet ISBN 82-90611-09-0

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 02:56:17