Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Runa Berg Østby
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRBIO22013 Statistikk og analytisk kvalitetsovervåking (Høst 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i bioingeniørfag

Absolutte forkunnskaper

Det kreves bestått eksamen i alle emner fra første stduieår.

Anbefalte forkunnskaper

Statistikk: Grunnleggende matematikkferdigheter inkludert elementær bruk av kalkulator og regneark.

Undervisningssemester

3. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studenten kan

 • forklare sannsynlighetsbegrepet
 • gjøre rede for sentrale fordelinger og deres egenskaper
 • gjøre rede for bruk og valg av statistiske metoder for analyse av data
 • vurdere påliteligheten i testkonklusjoner
 • velge prosedyre for analytisk kvalitetsovervåking med utgangspunkt i en analytts biologiske  variasjon


Ferdigheter:
Studenten kan
     - anvende Excel som statistikkverktøy
     - bearbeide og presentere data


Generell kompetanse:
Studenten kan
     - vurdere påliteligheten i konklusjoner som er basert på valg av statistiske metoder og deres resultater

Innhold

Tema A: Statistikk

 • Beskrivende statistikk
 • Sannsynlighetsregning
 • Forventning, varians og kovarians
 • Sannsynlighetsfordelinger: binomisk, Poisson, normal
 • Sentralgrensesetningen
 • Estimering og konfidensintervall
 • Hypotesetesting: paret og uparet t-test, F-test, enveis variansanalyse
 • Korrelasjon og lineær regresjon
 • Bruk av grafisk og algebraisk kalkulator og bruk av Excel

Tema B: Analytisk kvalitetsovervåking

 • Begreper og definisjoner brukt i analytisk kvalitetsovervåking
 • Intern analytisk kvalitetskontroll
      -Kontrollmaterialer
      -Shewhartdiagram
      -Westgards kvalitetskontrollregler
      -Styrkediagrammer
      -Beregning av totalfeil med utgangspunkt i biologisk variasjon
      -Beregning av kritiske tilfeldige-og systematiske feil
 •  Ekstern kvalitetsvurdering

Undervisnings- og læringsformer

Tema A: Statistikk gjennomføres som samundervisning med  studieprogrammene i ingeniørfag, med felles eksamen.
Tema B: Analytisk kvalitetsovervåking er spesialisering for bioingeniører.

Undervisningen gjennomføres i form av forelesninger, oppgaver, øvinger og individuelt arbeid .
Informasjon gis i den elektroniske læringsplattformen.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Tema A - Statistikk:

 • Individuell rapport om ett eksempel på bruk av hypotesetesting i faglitteratur

Tema B - Analytisk kvalitetsovervåking:

 • skriftlige individuelle oppgaver
 • en idividuell skriftlig prøve

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.
Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

3 timer individuell skriftlig skoleeksamen i Tema A: Statistikk.
Tillatte hjelpemidler: Løvås, G (en hver utgave). Statistikk for universiteter og høgskoler, to interne notater, godkjente formelsamlinger og kalkulator av enhver type
Det benyttes bokstavkarakter fra A til F.

Sensorordning

En intern og en ekster sensor.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 09.05.2018

519.5 Lø
Løvås, G.G. (2018), Statistikk for universiteter og høgskoler, Universitetsforlaget, 4.utgave (eldre utgaver kan også benyttes)

To interne notater (i Tema A)

616.0756
Bo Bolann, B.J (2009). Riktig svar på biokjemiske analyser. Bergen: Fagbokforlaget

Støttelitteratur:

519.2 Th
Thoresen, T.S (2008). Statistikk for laboratoriet. Eureka forlag

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 02:56:18