Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Per Erik Skogh Nilsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRE22518 Statistikk og elektrofysikk (Høst 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i ingeniørfag:

 • Elektro
 • Elektro, Tress
 • Elektro Y-vei
 • Kjemi
 • Kjemi, Tress
 • Kjemi Y-vei

Absolutte forkunnskaper

Tema B Elektrofysikk
For TRESS og Y-veistudenter:

 • IRF00415 Matematikk for TRESS og Y-vei 1
 • IRF00715 Matematikk for TRESS og Y-vei 2

Anbefalte forkunnskaper

Tema A Statistikk:

Grunnleggende matematikkferdigheter inkludert elementær bruk av kalkulator og regneark.

Tema B Elektrofysikk:

 • IRF10014 Matematikk 1
 • IRF1306 Fysikk/kjemi
 • IRF20014 Matematikk 2 bør tas samtidig med elktrofysikk

Undervisningssemester

3. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten kan:

 • forklare sannsynlighetsbegrepet
 • gjøre rede for sentrale fordelinger og deres egenskaper
 • gjøre rede for bruk og valg av statistiske metoder for analyse av data
 • vurdere påliteligheten i testkonklusjoner

Studenten har grunnleggende kunnskap om problemer i elektrisitet, magnetisme og elektromagnetisme

Ferdigheter

Studenten kan:

 • bearbeide og presentere data
 • anvende excel som statistisk beregningsverktøy
 • kan utføre grunnleggende beregninger i elektrisitet, magnetisme og elektromagnetisme

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • vurdere påliteligheten i konklusjoner som er basert på valg av statistiske metoder og deres resultater
 • kan anvende grunnleggende elektriske, magnetiske og elektromagnetiske begrep

Innhold

Tema A  Statistikk:

 • beskrivende statistikk
 • sannsynlighetsregning
 • forventning, varians og kovarians
 • sannsynlighetsfordelinger: binomisk, Poisson og normal
 • sentralgrensesetningen
 • estimering og konfidensintervall
 • paret og uparet t-test, F-test, enveis variansanalyse
 • korrelasjon og lineær regresjon
 • bruk av grafisk og algebraisk lommeregner og bruk av Excel

Tema B Elektrofysikk:

 • Grunnleggende innføring i elektromagnetisme
 • Elektrisk ladning, kraft, felt og fluks
 • Elektriske dipoler, potensiale og potensiell energi
 • Kapasitans og kondensatorer
 • Ledningsmekanismer for elektrisk strøm
 • Sammenhenger mellom elektrisk ladning, magnetisk kraft og felt
 • Induksjon, Faradays lov og Lenz regel

Undervisnings- og læringsformer

Tema A Statistikk: Forelesninger og øvinger.

Tema B Elktrofysikk: 2-3 timer forelesninger pr. uke.
Forelesningene gir oversikt over sentrale begrep og deres sammenheng, eksempler på oppgaveløsninger og er et supplement til selvstudium og pensumlitteratur. Det legges stor vekt på oppgaveløsning, individuelt eller eller i grupper.
Studenten skal gjennomføre elektroniske tester, nærmere angitt i undervisningsplanen. Se Arbeidskrav.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Tema A Statistikk: 

Individuell skriftlig rapport om ett eksempel på bruk av hypotesetesting i faglitteratur.

Tema B Elektrofysikk:

5 elektroniske individuelle flervalgstester. Minimum 4 må være godkjent.

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.
Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Emnet har to deleksamener, som hver vektes 50 %:

Deleksamen 1, Tema A: Statistikk:
3 timer individuell skriftlig eksamen.
Tillatte hjelpemiddel:

 • Løvås G. (enhver utgave) Statistikk for universiteter og høgskoler
 • To interne notater
 • Godkjente formelsamlinger
 • Kalkulator (med tomt minne, som ikke kan regne symbolsk eller kommunisere trådløst)

 

Deleksamen 2, Tema B: Elektrofysikk:
3 timer individuell skriftlig skoleeksamen.
Tillatte hjelpemidler:

 • Kalkulator (med tomt minne, som ikke kan regne symbolsk eller kommunisere trådløst)
 • Enhver matematisk formelsamling
 • Ett selvskrevet A4-ark med valgfritt innhold.


Begge deleksamener må være bestått for å få karakter i emnet. Karakterregel A-F. Det gis en samlet karakter i emnet.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 09.05.2018

Tema A Statistikk:

Løvås, G.G. (2018), Statistikk for universiteter og høgskoler, Universitetsforlaget, 4.utgave (eldre utgaver kan også benyttes)

To interne notater.

Tema B Elektrofysikk:

Wolfson, R. Essential University Physics, Volume 2 (Siste utgave)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2019 12:53:24