Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad og i bedrift
Emneansvarlig:
Hong Wu
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRF33018 Bedriftspraksis (Høst 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgemne i alle bachelorstudier i ingeniørfag, samt i bachelorstudium i Innovasjon og prosjektledelse.

Det er adgangsregulering til emnet etter gitte kriterier - se Absolutte forkunnskaper. Maksimalt 10 studenter kan ta emnet høsten 2018.

Absolutte forkunnskaper

Kriterier for adgangsregulering:
- bestått alle emner i første studieår
- skriftlig søknad som angir studentens motivasjon og forutsetninger for å ta emnet
- vurdering av tidligere prestasjoner i studiet og annen relevant erfaring

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

5. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har:

-    kunnskap om hvordan aktuell bedrift er organisert og utfører sine praktiske gjøremål
-    kunnskap om hvordan bedriftens forskning eller utviklingsarbeid organiseres og gjennomføres
-    kunnskap om bedriftens organisering og praktisering av HMS-arbeid

Ferdigheter
Studenten kan:

-    bruke egen kompetanse og delta i drift, eller utviklingsarbeid hos aktuell bedrift
-    utføre nødvendige faglig arbeidsoppgaver i henhold til definerte oppgaver
-    utvikle kunnskap og heve egen kompetanse gjennom oppgavegjennomføring
-    beskrive forskning- eller utviklingsarbeid som kan være til nytte for bedriften
-    reflektere over egen faglig utøvelse og være mottagelig for veiledning

Generell kompetanse
Studenten kan:

-    presentere oppgaveresultater på en god måte, både skriftlig og muntlig
-    samarbeide med veileder og koordinator/mentor i bedrift
-    samhandle og kommunisere med personer med ulik faglig bakgrunn
-    gjøre rede for sentrale faglige eller yrkesetiske problemstillinger

Innhold

Bedriftspraksis gjennomføres hos en virksomhet, under veiledning fra veileder(e) i virksomheten. Virksomheten kan være en bedrift, privat eller offentlig organisasjon eller offentlig myndighet.

Praksisen skal være innenfor hovedfagfeltet studieplanen ellers omfatter, og praksisvirksomheten skal til vanlig utføre arbeid innenfor fagfeltet. Utviklingsarbeid er ønsket som element i praksisen.

HiØ har ansvaret for å finne aktuelle bedrifter. Emnesansvarlig skal godkjenne innhold og øvrige rammer for praksisen. Det vil bli inngått en avtale mellom HiØ, student og virksomhet. Det er ikke anledning til å ha praksis i en bedrift der studenten har eller har hatt et ansettelsesforhold, eller venner/familie i praksisbedriften.

Bedriftsavtaler skal inngås i god tid før semesterstart.

Undervisnings- og læringsformer

Studenten skal være utplassert hos en bedrift og arbeidsoppgaver tildeles av bedriften eller høgskolen, etter en helhetlig faglig vurdering og i henhold til avtale med bedriften.

Utplassering gjennomføres primær individuelt, dvs. en student pr. bedrift, men ved behov/enkelte tilfeller kan det være to studenter i en gruppe. Dette må avtales nærmere og godkjennes av emneansvarlig.

Det er også teoriundervisning knyttet til emnet Bedriftspraksis. Bl.a om HMS og rapportskriving, samt aktuelle og relevant temaer som yrkesetikk, risikovurderinger på arbeidsplassen, industri 4.0 etc.  

Studenten skal arbeide med oppgaver som er ingeniørfaglig - selvstendig, aktivt, prosjektbasert og løsningsorientert. Studenten forventes å følge praksisinstitusjonens HMS-reglement og aktuelle prosedyrer / standarder, og må selv søke faglig eller praktisk veiledning når behov oppstår.

Timeplanen for semesteret vil sannsynligvis ikke gi rom for å reservere hele dager til dette emnet når studenten er utplassert, og studenten må regne med at kollisjoner med undervisning i øvrige emner kan bli vanskelig å unngå.

Arbeidsomfang

250 timer herav ca. 100 timer til eget skrivearbeid på analyse og refleksjon.

Praksis

100-150 timer utplassert i bedrift.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Midtveisrapportering som skal signeres av veileder i virksomheten
  • Studenten skal presentere sin arbeidsrapport for bedriften senest 2,5 uker før eksamen (innlevering av rapport)

Eksamen

To eksamenskomponenter inngår i sluttvurderingen, og disse vektes i henhold til beskrivelsene under:

1. Individuell skriftlig rapport (75% av total karakter)

2. Individuell muntlig presentasjon (25% av total karakter)

Varighet på muntlig presentasjon er ca 20 minutter, etterfulgt av spørsmål.  
Det settes en samlet karakter for de to komponentene som inngår i vurderingen.
Emnet vurderes med bokstavkarakterer A - F, hvor F er ikke bestått.

Sensorordning

To interne sensorer 

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Skriftlig oppgave må omarbeides og det må gjennomføres ny muntlig presentasjon.

Evaluering av emnet

  • En midtveisevaluering (kort notat, maks 1 side)
  • En sluttevaluering hvor alle studenter er invitert og samlet til et refleksjonsmøte etter utplassering.

Litteratur

"Your Social Work Practice Placement From Start to Finish". By Ian Mathews, Diane Simpson - Lincoln University, Karin Crawford - University of Lincoln, UK. ISBN: 9781849201797 © 2014 | 216 pages | SAGE Publications Ltd

Studenten skal i tillegg selv velge relevant litteratur i forhold til bedriftspraksisens teoretiske og praktiske innhold, og referere denne i prosjektrapporten.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. juni 2020 02:55:41