Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Frode Ramstad Johansen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRI10018 Innovasjonsteknikk (Høst 2018–Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudiet i innovasjon og prosjektledelse

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten har:

  • forståelse av innovasjon og kontinuerlig forbedring for effektiv verdiskaping i bedrifter og virksomheter
  • innsikt i hva som fremmer og hemmer innovasjon.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • benytte et sett metoder, teknikker og modeller for å analysere innovasjons- og utviklingsprosjekter
  • løse innovasjons- og utviklingsoppgaver på en systematisk og effektiv måte
  • nå felles mål gjennom teamarbeid.

Generell kompetanse

Studenten har forståelse for interessentenes medvirkning i utviklingsprosessen for å oppnå bærekraftige resultater.

Innhold

Emnet fokuserer på innovasjon som kollektive prosesser.

Første del retter fokus mot innovasjonsforståelse og -ledelse koblet til definisjoner og modeller, historisk utvikling og fremtid, teoretiske og praktiske tilnærminger, innovasjonskultur og kompleksitet i nyere innovasjonsforståelse.

Andre del omfatter metodisk forståelse og et praktisk gruppebasert utviklingsarbeid, organisert som prosjekt i en samarbeidsbedrift/-prosjekt eller virksomhet. Det legges vekt på systematiske og effektive arbeidsmetoder i prosjektarbeidet. Prosjektoppgaven består i å undersøke muligheten for å forbedre utviklingsfunksjonen i bedriften. Oppgaven er begrenset til analysedelen av utviklingsprosessen.

 De viktigste elementene i emnet er:

  • Verdiskaping og bedriftsutvikling
  • Modeller i innovasjonsutviklings- og prosjektarbeid
  • Uviklingsprosessen i UNIC-manual
  • Analyseredskap

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen baserer seg på en stor grad av studentaktivitet, og vil veksle mellom introduksjonsforelesninger, gruppearbeid og seminar.

Forelesninger blir kombinert med selvstudier og praktisk prosjektarbeid organisert i en samarbeidsbedrift, med analyse av utviklingsfunksjonen og planlegging av utviklingsarbeid i samarbeidsbedriften.

I prosjektarbeidet analyserer gruppene utviklingsfunksjonen i en virksomhet gjennom metoder og teknikker fra teoriundervisningen. Arbeidet skal resultere i en analyserapport som inneholder en diagnose av utviklingsfunksjonen og forslag til forbedringer. I prosjektet legges det vekt på å innarbeide god dokumentasjonspraksis gjennom bruk av bibliotektjenester og IT-plattform som verktøy i prosjektarbeidet.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Deltagelse i anvist praktisk prosjektarbeid i en samarbeidsbedrift/-virksomhet, og tilhørende analyserapport med presentasjon knyttet til prosjektarbeidet, gruppearbeid.

Arbeidskravet må være godkjent før deleksamen 2 kan avlegges.

Eksamen

Deleksamen 1: skriftlig eksamen, 3 timer.

Avholdes i høstsemesteret. Teller 50% av totalkarakter.
Hjelpemidler: alle hjelpemidler er tillatt.
Karakterregel: A-F.

Deleksamen 2: individuell hjemmeeksamen, 2 dager. Maksimalt 10 sider.

Avholdes i vårsemeseret. Teller 50% av totalkarakter.

Oppgaven utleveres etter at arbeidskrav er godkjent.

Det gis en samlet karakter i emnet etter karakterregel A-F.Sensorordning

To sensorer, hvorav en ekstern

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres ved neste ordinære eksamen.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 09.05.2018

Aasen, T. M. B. & Amundsen, O. (2011), Innovasjon som kollektiv prestasjon, Gyldendal Akademisk

Garud R., Tuertscher P. &  van de Van A. H. (2013), Perspectives on Innovation Processes. The Academy of Management Annals, 7:1, 775-819, DOI: 10./1080/19416520.2013.791066

Harari, Y. (2015), Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, Harvill Secker.

Tilleggslitteratur:

Cooper, R. G. (2011), Winning at New Products: Creating Value Through Innovation, Basic Books (tilsvarende emnet Produktutvikling)

Morris, L. (2006), Permanent innovation: the definitive guide to the principles, strategies, and methods of successful innovators, Walnut Creek Calif.: Innovation Academy

Liker, J. K. (2004), The Toyota way: 14 management principles from the world’s greatest manufacturer, New York: McGraw-Hill

Kompendium:

UNIC-GRUPPEN Lars Kirkegård - Diagnose på udviklingsfunktionen. - UNIC-notat 2, Bedriftsøkonomens forlag

Annen relevant utdelt litteratur.

Sist oppdatert 2. juni 2017. Det tas forbehold om endringer før studiestart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. juni 2020 02:55:41