Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRI12517 Kreativitet og entreprenørskap (Høst 2018–Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten

 • har god innsikt i hvordan kreative prosesser og personlig utvikling kan bidra til entreprenørskap, utvikling og omstilling i virksomheter
 • har prosjektutviklingskompetanse til å lede og ta vare på mulige innovasjoner i forskjellige organisasjoner
 • begrunner, gjennomfører og vurderer prosjekter

Ferdigheter:

Studenten

 • har forståelse for kreative prosesser og entreprenørielle tankesett som gir god innsikt i innovasjon, utvikling og fornying ut fra et ledelseperspektiv
 • viser forståelse for betydningen av nettverkssamarbeid med virksomheter

Generell kompetanse:

Studenten

 • viser holdninger til risikovillighet i tilknytning til entreprenørskap og innovasjon
 • har endrings- og utviklingskompetanse

Innhold

Emnet er delt i 2 moduler, med følgende tema:

Personlig utvikling og kreativitet:
- Livsplanlegging
- Målsetting
- Motivasjon
- Kommunikasjon og transaksjonsanalyse TA
- Skapervillig og visjonær
- Kreative ideutviklingsfaser
- Akademisk skriving

Entreprenørskap:
- Fornyelse og utvikling
- Lederens ideologiske kompetanse
- Tverrfaglighet
- Nettverk
- Mulighetsanalyse
- Entreprenørielle case

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformen veksler mellom lærerledet undervisning, individuelt arbeid, gruppearbeid og selvstudier. Studentmedvirkning er vesentlig i forhold til innholdskomponenter, semesterplan og vurdering. Arbeidet tar utgangspunkt i studentdefinerte problemstillinger innenfor de ulike tema som belyses gjennom teori, praksisnære studier og egne erfaringer. Det vil inngå casestudier og obligatorisk veiledning innenfor hver modul.

I tillegg til praktiske støttefunksjoner, som for eksempel utlån av videokamera, skal biblioteket i egenskap av informasjonssenter integreres i prosjekt og undervisning. Fokus på informasjonssøk og litteratur er sentralt i studiet.

Selvstudier og egenaktivitet kreves, både i tilrettelagt undervisning ved høgskolen og i praksis-/yrkesfeltet.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

1. Personlig utvikling og kreativitet:

 • Delta i praktisk prosjekt
 • Delta i obligatorisk veiledning

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.
Arbeidskravene må være godkjent før studentene kan framstille seg til deleksamen 1.

2. Entreprenørskap:

 • Delta i praktisk prosjekt i team
 • Skriftlig rapport som inneholder teori og metode, og skrives i henhold til retningslinjer for skriftlige arbeider, med et omfang på 10 sider
 • Delta i obligatorisk veiledning

 Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstilles seg til deleksamen 2.

Eksamen

Deleksamen 1, individuell mappeeksamen (Kreativitet), høst: 
Teller 50 % av karakteren.
Mappen består av:

 • to individuelle innleveringer
 • logg for arbeidet

Alle komponenter i deleksamen 1 må være bestått for å gå opp til deleksamen 2.

Deleksamen 2, muntlig eksamen i gruppe (Entreprenørskap), vår:

Muntlig gruppepresentasjon av et praktisk prosjekt. Teller 50 % av karakteren.
Ca. 15 minutter presentasjon, etterfulgt av ca. 10 minutter med spørsmål fra sensor.

Det gis individuelle karakterer.

Det gis en samlet karakter i emnet etter karakterregel A-F.

Sensorordning

To sensorer, hvorav en ekstern

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved forbedring av bestått karakter må alle komponenter i mappen (deleksamen 1) tas på nytt.

Ved ikke bestått på muntlig eksamen, må det ikke leveres ny prosjektrapport.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Dagestad, Sjur, mfl. (2015), Innovasjon i praksis, veien til den andre siden, ISBN 9788299926713

Levin, Morten og Rolfsen, Monica (2010), Arbeid i team: Læring og utvikling i team, Bergen: Fagbokforlag

Lewis, James P. (2002), Working Together

Larsen, Rolf-Petter (2008), Å forstå seg selv og andre. Innføring i transaksjonsanalyse, Cappelen akademisk

De Bono, Edward (2008), Six Thinking Hats, pp 192, Penguin Books Ltd, Describes a method for stimulating creative processes

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. juni 2020 02:55:46