Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
June Merete Solberg Tolsby
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRI14018 Produktutvikling (Høst 2018–Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten har

- teoretisk og praktisk forståelse for hva som påvirker et produktutviklingsforløp innen virksomheter i offentlig og privat sektor

Ferdigheter:

Studenten kan

- gjennomføre egendefinert praktisk produktutviklingsprosjekt

- vise evne til selvstendig og kritisk vurdering gjennom anvendelse av kunnskap innenfor emnet

Generell kompetanse:

Studenten

- kan vurdere egne og andres produktutviklingsforløp i et kritisk perspektiv med fokus på miljø, mellommenneskelige og tekniske utfordringer

- har forståelse for utfordringer i gjennomføringen av et produktutviklingsforløp

Innhold

Innhold/oppbygging:

Studenten lærer om ulike produktledelsemetoder og anvendelse av denne kunnskapen til å styre utviklingen av et produkt. Studenten oppnår inngående kjennskap til forhold som påvirker en produktutviklingsprosess. En Agile tilnærming med vekt på Scrum står i fokus.

Produktutvikling er definert ut fra et læringsperspektiv, og setter fokus på  produktutviklingens kjerne som handler om å få til et godt samspill mellom deltakere, kunnskap og teknologi.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger i seminarer, gjesteforelesninger og casepresentasjoner. Studentene involveres aktivt gjennom oppgaveløsning og gjennomføring av et selvstendig gruppeprosjekt. Eget prosjektarbeid gjennomføres som problembasert læring med høy grad av selvstendig arbeid, veiledes gruppevis og i fellessamlinger.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

80 % fremmøte til undervisningen

Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av to komponenter:

  • Skriftlig prosjektoppgave, gruppe. Teller 50 % av karakteren.
  • Skriftlig eksamen, individuell. Varighet: 3 timer. Teller 50 % av karakteren. Hjelpemidler: Ingen

Det settes én samlet, individuell karakter i emnet etter karakterskala A-F.

Sensorordning

To sensorer, hvorav en ekstern

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres ved neste ordinære eksamen. Ved ny eller utsatt eksamen må studenten inngå i ny gruppe, og både skriftlig prosjektoppgave og skriftlig eksamen skal gjennomføres på nytt.

Evaluering av emnet

Sluttevaluering av emnet

Litteratur

Endringer i litteraturlisten må påregnes grunnet utviklingen i faget. Dette innebærer at ny litteratur kan komme inn til erstatning for eldre litteratur ved oppstart av emnet. 

Ries, Macus & Summers, Diana (2016), Agile Project Management: A Complete Beginner´s´Guide to Agile Project Management Development
Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform (utvalgte kapitler)

Higsmith, Jim (2009), Agile Project Management: Creating Innovative Products (2nd Edition), Publisher: Addison-Wesley Professional (utvalgte kapitler)

Varma, Tathagat (2015), Agile Product Development: How to Design Innovative Products That Create Customer Value,
Publisher: Apress (utvalgte kapitler)

Utdelt materiale under forelesninger

Støttelitteratur:

Jones, Steven (2016), Agile Project Management: QuickStart Guide - The Complete Beginners Guide To Mastering Agile Project Management!
Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform

Cooper, Robert G. (2011), Winning at New Products: Creating Value Through Innovation Paperback: 408 pages
Publisher: Basic Books; Fourth Edition edition (July 12, 2011)

Sist oppdatert 13.01.18

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. juli 2020 02:52:24