Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Gunnar Andersson
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRI15517 Bærekraftig innovasjon (Høst 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

1. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om bærekraftig innovasjon som en ny plattform for å bygge konkurransekraft
 • kunnskap om bærekraftig utvikling og bærekraftig innovasjon som politiske begrep
 • kunnskap omlivsløpsanalyser (LCA) som tilnærming til bærekraft
 • kunnskap om relevante metoder (for eksemple biomimicry) for utvikling av bærekraftige løsninger


Ferdigheter


Studenten kan:

 • delta i en innovasjonsprosess som aktiv del av et nettverk for å skape bærekraftige verdier
 • benytte biomimicry på produkt, tjeneste og systemnivå
 • gjøre forenklede livsløpsanalyser (eco-audit)


Generell kompetanse


Studenten forstår:

 • bærekraftig innovasjon som en praktisk aktivitet med en klar faglig begrunnelse som tar hensyn til krav til økonomi, sosiale faktorer og miljø
 • sammenhengen mellom bærekraftig utvikling, innovasjon og verdiskaping

Innhold

Utviklingen av bærekraftig innovasjon er blitt et sentralt tema for bedrifters og nasjoners konkurransekraft. Med bærekraftig innovasjon forstås innovasjon som bidrar til bedre ressurseffektivitet, bedre miljø og sosial inkludering.

For mange bedrifter innebærer dette en ny måte å tenke på; fra tidligere å ha fokus på å optimalisere produkt/tjenesteegenskaper og kostnader til nå også å ta hensyn til faktorer som miljø og ressurskrav.

Første del av emnet retter fokus på de miljømessige tema som må belyses i utformingen av prosesser og produkter.

Andre del retter fokus på hvordan man kan utvikle og designe prosesser med forbedret miljømessig signatur. Denne delen beskriver verktøy for å vurdere den miljømessige profilen til  prosesser og verktøy som kan brukes til å forbedre miljøinnsatsen.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen baserer seg på høy grad av involvering fra studentenes side, og vil veklse mellom introduksjonsforelesning, bedrifts-/virksomhetsbesøk og seminar.

Deltakelse i prosjekt som prøver ut aktuelle metoder og verktøy står sentralt.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Deltagelse i prosjektarbeid
 • Innlevering av en individuell skriftlig prosjektrapport, på maksimalt 5 sider, som redegjør for metoder og verktøy for bærekraftig innovasjon

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.
Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Muntlig eksamen, individuell. Varighet: ca. 25 min (ca. 15 min. presentasjon av prosjektrapporten, etterfulgt av ca. 10 min. spørsmål fra sensor).

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

To sensorer, hvorav en ekstern

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ikke bestått eller forbedring av karakter kan studenten fremstille seg til eksamen basert på tidligere godkjent prosjektrapport.

Evaluering av emnet

Metode for evaluering avklares mellom faglærer og studenter.

Litteratur

Curran, M. A. (2012), Life cycle assessment handbook a guide for environmentally sustainable products, Salem, Mass.; Hoboken, N.J.: Scrivener?; Wiley (Elektronisk bok fritt tilgjengelig på HiØ)

Norge Nærings- og handelsdepartementet (2008), Et nyskapende og bærekraftig Norge (Vol. nr. 7 (2008-2009)), Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning

Silverstein, D., Samuel, P., & DeCarlo, N. (2012), The innovator's toolkit 50+ techniques for predictable and organic sustainable growth, second edition. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons (Elektronisk bok fritt tilgjengelig på HiØ)

World Commission on Environment and Development (Ed.) (1987), Our common future. Oxford?;
New York: Oxford University Press (Finnes også fritt tilgjengelig elektronisk)

Støttelitteratur:
Kompendier knyttet til verktøy og metoder

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. juni 2020 02:55:42